Яким (ЯкIв) Сомко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18373


(?-1 6 6 3 ) Яким Сомко походив iз переяславськоï мiщан ськоï сiмï i був родичем гетьмана Богдана Хмель ницького: сестра Якима, Ганна, стала першою дру жиною батька Хмеля i матiрю всiх його дiтей. Звичайно ж, i на вищому щаблi влади великий гетьман не забув про Сомка. У 1652 роцi той от римав чин прилуцького полковника, а ще за два роки, виконуючи дипломатичне доручення геть мана, ïздив до Москви. По смертi Богдана Хмельницького полковник почав шукати нових прибiчникiв. Вiн близько зiйшовся з нiжинським полковником Василем Зо- лотаренком (теж родичем померлого гетьмана че рез шлюб сестри), i в 1659 роцi приятелi без застережно допомагали московським вiйськам пiд командуванням воєводи О. Трубецького захопити Лiвобережну Украïну. Одразу пiсля цього Яким Сомко присягнув на вiрнiсть росiйському царю i став переяславським полковником. У 1660 роцi на Переяславськiй Радi Якима Сомка було проголошено наказним гетьманом Лiвобережноï Украïни. Але, отримавши владу, вiн виступив проти Слободшценського трактату i вирiшив, що мiсце наказного гетьмана його вже не влаштовує. Через два роки на радi в Козельцi
Сомко спробував остаточно прибрати владу над Лiвобережною Украïною. Бiльшiсть старшини його пiдтримала, але московський уряд це обран ня не затвердив. До речi, правомiрнiсть виборiв на гетьманство брата першоï дружини Богдана Хмельницького не визнав i колишнiй близький приятель Сомка Василь Золотаренко. Справа в то му, що брат третьоï дружини славетного батька Хмеля також прагнув заволодiти булавою…. У 1663 роцi на так званiй Чорнiй Радi, що про водилася пiд Нiжином, Яким Сомко знову вису нув свою кандидатуру на виборах гетьмана. Але козакiв не влаштовувала його полiтика. Яким Сомко зазнав поразки i за наказом Iвана Брюхо- вецького був заарештований. У тому ж роцi наказного гетьмана стратили в мiстi Борзнi на Чернiгiвщинi.

Яким (ЯкIв) Сомко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18373