Неродич orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18310


(?-1621) Цей козацький старшина був обраний запо розьким гетьманом пiсля Самiйла Кiшки. У 1618 роцi, одразу, як було укладено Деулiнське перемиря, польський уряд вирiшив скоротити кiлькiсть реєстрового козацтва, щоб повернути частину сiчовикiв у крiпосний стан. Козаки, яких очолював гетьман П. Сагайдачний, довго спере чатися, не бажаючи пiдкорятися новим вимогам уряду. I не дивно тiльки на переговори ïх зiбралося понад 10 тисяч, а в реєстрi треба було залишити тiльки три тисячi осiб. Проте угоду було таки пiдписано. Пiсля того, як королiвськi комiсари поïхали до Варшави, Сагайдачний на правився на Сiч, удаючи, нiбито збирається вико нати пункти угоди та спалити зайвi козацькi чайки. Запорожцi збунтувалися проти свого ва тажка, i на Низу зявився свiй, нереєстровий, гетьман. Ним став Якiв Неродич, що мав прiзвисько Бородавка. Тим часом виявилося, що польський уряд дуже поспiшив зi скороченням козацькоï армiï. Турецький султан вирiшив перетворити Поль щу на одну зi своïх провiнцiй i кинув на королiвство пiвмiльйонну армiю в той час, як пiд рукою короля Сигiзмунда III було тiльки 57 тисяч вiйськових. А. Монастирський. У погонi за татарином Ю. Брандт. Козацьке вiйсько Син i спадкоємець короля Володислав ви рiшив звернутися по допомогу особисто до Са гайдачного, якого знав ще з часiв московського походу 16171618 рокiв. Однак гетьман не зби рався так задарма допомагати гоноровитим сусiдам. Вiн висунув польському уряду власнi вимоги, за виконання яких обiцяв приєднатися зi своєю армiєю до польського вiйська. Отримав ши згоду, Сагайдачний зайнявся офiцiйним оформленням угоди, а на Молдавiю козакiв по вiв Якiв Бородавка. Трохи пiзнiше проти турок виступив i сам гетьман, зiбравши сорокатисячну козацьку армiю. Пiсля зєднання з вiйськом конкурента, при бiчники Сагайдачного стали докоряти Нероди- чу, що вiн погано розпорядився походом, не пiдготував достатньо припасiв i втратив надто багато людей. Пiсля цього Бородавку скинули з гетьманства, судили й прирекли до страти. Що ж до Сагайдачного, то вiн уважав за краще не заступатися за нереєстрового ватажка. Якова Не- родича стратили пiд Хотином, i влада над козацт вом знову опинилася в руках Сагайдачного.

Неродич orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18310