Острянин (Остряниця) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18313


(?-1641) Якiв Iскра-Острянин, один iз керiвникiв козацько-селянського повстання 1638 року, на родився на Чернiгiвщинi в мiстi Остер. Вiн був нащадком козацького роду ось, мабуть, i все, що ми знаємо про нього до 1633 року. Саме пiд цiєю датою значиться перша документальна згад ка про Якова Острянина як про нiжинського полковника реєстрових козакiв, який брав участь у походi вiйська Речi Посполитоï на Чернiгово- Сiверщину. Пiсля придушення у 1637 роцi повстання пiд керiвництвом Павла Павлюка значна частина бунтiвникiв не розiйшлася по домiвках, а згур тувалася на Сiчi та поблизу неï. Острянин теж прибув на Сiч. Оскiльки нiхто з бунтарiв не зби рався складати зброю, постало питання про органiзацiю гурту. Повстанцi вирiшили обрати власного гетьмана i на початку 1638 року вру чили булаву Якову Острянину. У квiтнi того ж року новообраний гетьман зiбрав своє поки що нечисленне вiйсько i вирушив лiвим берегом Днiпра на Киïвщину в район Пере яслава. Пiд час походу повстанцi вибивали з на селених пунктiв польськi гарнiзони, коронну адмiнiстрацiю та загони, що займалися знищен ням бунтарiв. Селяни та розрiзненi невеликi групи повстанцiв приєднувалися до армiï нереєстро вого гетьмана. У той же час Днiпром рухався загiн вiдомого ватажка Дмитра Гунi, а ще один командир повстанцiв, Карпо Скидан, збирав вiйсько на Чернiгiвщинi. Обидва ватажки охоче приєд налися до гетьманських лав. Крiм того, Остря нин, який готувався до справжньоï вiйни зi шлях тою, встиг домовитися з донськими козаками, i тi вiдрядили на допомогу гетьману полк пiд коман дуванням полковника Путивльця. Це був не звичайний на тi часи заколот чи бунт у повiтрi повiяло справжньою визволь ною вiйною. Але помилка гетьмана перекресли ла всi сподiвання украïнцiв. Острянин надто поспiшав i вирiшив, не дочекавшись пiдмоги, одразу ж розвязати бойовi дiï проти польськоï армiï, якою командував талановитий полково дець граф М. Потоцький. У червнi 1638 року це призвело до розгрому повстанського вiйська пiд Жовнином. Острянин i частина повстанцiв вiдступили на Слобiдську Украïну. З дозволу московського уряду втiкачi оселилися на Чугуïвському го родищi (сьогоднi це мiсто Чугуïв Харкiвськоï областi). Колишнiй гетьман ще деякий час брав участь у боротьбi проти татар, але скоро вiдносини мiж рядовим козацтвом i козацькою старшиною загострилися i призвели до завору шень. Пiд час однiєï з таких сутичок у 1641 роцi Якiв Острянин загинув.

Острянин (Остряниця) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18313