ЯкIв Лизогуб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18393


(?-1698) Якiв Лизогуб один iз найвiдомiших укра ïнських вiйськових i полiтичних дiячiв 17 сто лiття. У 16661669 роках вiн мав чин канiв ського полковника. У цей же перiод, зокрема в 1667 роцi, Лизогуба було включено до скла ду посольства гетьмана Iвана Брюховецького до московського царя. У той час, коли булава була в руках Петра Дорошенка, Якiв Лизогуб був генеральним оса вулою Вiйська Запорозького (16691674). Од ночасно з цим вiн двiчi у 1670 та 1673 роках призначався наказним гетьманом. Нарештi, в 1674 роцi Лизогуб перейшов на службу до геть мана Iвана Виговського i взяв участь у Чиги ринських походах. Тодi нiхто не мiг знати, що через 13 рокiв старий козак i сам буде одним iз претендентiв на гетьманську булаву. У 1687 та 1689 роках Лизогуб двiчi вiд правлявся у кримськi походи. Останнi два роки свого життя вiн мав чин чернiгiвського полковника.

ЯкIв Лизогуб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18393