АндрIй Абазин orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18395


(?1703) Андрiй Абазин, вiдомий вiйськовий i держав ний дiяч Украïни, зявився на полiтичнiй аренi вже в чинi брацлавського полковника. Нi дата його народження, нi свiдоцтва про походження та молодi роки до нашого часу не збереглися. Наприкiнцi 80-х рокiв 17 столiття Абазин зайнявся активним заселенням Правобережноï Украïни за участь у багатьох козацьких по ходах полковник отримав вiд короля привiлеï на вiдродження спустошених довготривалими вiйнами земель. Абазин та його соратники пе ребралися на правий берег Днiпра i почали змiцнювали владу над територiєю, яку займали ïх полки. Наприкiнцi 17 столiття органи козацького самоврядування на Правобережжi Украïни по чали перетворюватися на подiбнi до тих дер жавно-полiтичних структур гетьманства, якi iснували тут ранiше пiд час Визвольноï вiйни 16481657 рокiв. У 1690 роцi Андрiй Абазин обiйняв посаду брацлавського полковника; про тягом кiлькох рокiв вiн зi своïми загонами брав участь у походах правобережного козацтва на турецько-татарськi володiння, захопивши Буд- жак, Очакiв, Берислав та неприступну фортецю Тягiню (нинi мiсто Бендери). У 1691 роцi полк Андрiя Абазина приєдна вся до польськоï коронноï армiï в походi на Молдавське князiвство; крiм того, вiн неодно разово ставав на перешкодi турецько-та- тарським загонам, якi намагалися спустошити Подiлля. До речi, частина воякiв Абазина про тягом 16941695 рокiв входила до складу реєстрового правобережного Вiйська Запо розького, яке фiнансувалося урядом Речi Посполитоï. Коли в 17021704 роках украïнський народ пiдняв повстання проти влади польських магнатiв (сучасники називали цю народну вiйну другою Хмельниччиною), Андрiй Аба зин разом iз фастiвським полковником Палiєм став одним iз керiвникiв козацько-селянськоï армiï. Наприкiнцi жовтня 1702 року повстанцi навiть здобули фортецю Немирiв. У лютому 1703 року ратне щастя вiдверну лося вiд славетного ватажка пiд час бою пiд Ладижином його було важко поранено. Аба зин у непритомному станi потрапив у полон. Незважаючи на це командувач польських вiйськ А. Синявський вiддав козацького ва тажка до рук катiв. Пiсля нелюдських тортур полковника посадили на палю в Шаргородi.

АндрIй Абазин orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18395