АндрIй Могила orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18380


(?-1689) Андрiй Могила, нащадок козацького роду з лiвого берега Днiпра, потрапив на Запорож жя ще хлопцем. У 1683 роцi вiн на чолi полку козакiв брав участь у походi гетьмана Ста нiслава Куницького у Бессарабiю. Восени 8 тисяч сiчовикiв вирушили на допомогу мол давському господарю i на початку грудня роз били турецькi загони пiд Тiглотином, а потiм армiя запорозького ватажка, що збiльшилася до 12 тисяч осiб, здiйснила кiлька вдалих походiв проти туркiв i татар. У сiчнi наступного року козаки зiбралися на раду в Могильовi, i там старшина обрала Андрiя Могилу своïм гетьманом на пятирiчний термiн. У листопадi 1686 року козацька залога Немирова пiд проводом Могили здiйснила майже неможли ве: невеликий загiн сiчовикiв витримав облогу пятдесятитисячноï татарськоï орди. Дiï цього гетьмана, який протримав булаву лише три роки, сприяли тому, що сейм Речi Посполитоï ухвалив постанову, яка узаконю вала iснування козацтва та вiдновлення ко зацьких прав i привiлеïв. Iз того часу гетьман Могила всiляко сприяв тому, щоб землi навко- Бiй пiд Тiглотином ло Корсуня, Черкас, Чигирина та Уманi заселя лися численними втiкачами з Лiвобережноï Украïни. Водночас голова Вiйська Запорозько го видiляв iз власноï скарбницi значнi кошти на викуп полонених козакiв iз татарськоï неволi. Незабаром вiн розпочав переговори з Рим ським Папою Iнокентiєм XI щодо участi козацтва в антитурецькiй коалiцiï. На жаль, здiйснити всi своï задуми Андрiй Могила не встиг. У сiчнi 1689 року популярний проводир ко зацтва загинув.

АндрIй Могила orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18380