ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18416


У першiй половинi 17 столiття до козацького вiйська приймали кожного охочого, незважаючи на його станову належнiсть. У цей час у вiйсько вступали переважно селяни-втiкачi та мiська бiднота, щоб позбу тися феодально- крiпосницького гноблення. Пiсля 1654 року вступ до козацького вiйська селян на Лiвобережнiй i Слобiдськiй Украïнi був заборонений i замiнений набором козакiв, записаних у козацькi реєстри. Вiльний вступ до козацького вiйська найдовше зберiгався на Запорозькiй Сiчi. Iз середини 17 столiття козакiв, якi жили за межами володiнь Запорозькоï Сiчi, називали городовими, на вiдмiну вiд запорожцiв низових. Кожний козак був зобов язаний нести вiйськову службу. Переважна бiльшiсть не включених у державний реєстр так званих не реєстрових козакiв не визнавала влади шляхетськоï Польщi й поповнювала склад вiйська Запорозькоï Сiчi. Традицiйне уявлення про козака: вправний мiцний вояк iз шаблею на конi. Але основну бойову силу украïнського козацтва в першiй половинi 17 столiття складала пiхота. Кiнноти як окремого роду вiйськ у козацтва до середини 17 столiття не було. Козацька пiхота вiдзначалася найвищими бойовими якостями. Польський король Ян Собеський називав ïï найсильнiшою у свiтi. Основу козацького флоту також складала своєрiдна морська пiхота. Козацьке вiйсько сучасники називали вогни стим або рушничним воно було особливо добре забезпечене вогнепальною зброєю муш кетами та пiстолями, i перевершувало в цьому захiдноєвропейськi армiï. Широко вживалися легкi рухливi гармати фальконети. Кiчькiстю i майстернiстю застосування артилерiï козаки переважали польсько- шляхетське вiйсько. Серед холодноï зброï перше мiсце належало шаблi, що була символом вiйськовоï доблестi козака. У рукопашному бою козаки застосовували також списи, ножi, мечi, келепи (бойовi молотки). Крiм того, на озброєннi козацького вiйська довгий час зберiгався стародавнiй лук зi стрiчами. Ю. Брандт. Бунчужний Восени 1648року кiлькiсть повстанськоï армiï Богдана Хмельницького досягла 150200 тисяч осiб. Для вропи ця цифра була вражаючою там i вдесятеро меншi формування вважалися надвеликими. Досягти такоï кiлькостi гетьмановi вдалося за рахунок масового поко - зачення селян у ходi повстань. Головною ударною силою визвольноï армiï залишалася пiхота, однак саме Хмельницький запровадив козацьку кiнноту, що невдовзi склалася в окремий рiд вiйська. У другiй половинi 17 столiття украïнськi збройнi сичи складалися з 10 лiвобережних козаць ких полкiв, 5 слобiдських полкiв i вiйська Запорозькоï Сiчi. Пiзнiше було створено наймане козацьке вiйсько з пiхотних i кiннотних полкiв.

ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18416