ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18440


Мазепинцi родове село гетьмана Украïни Iвана Мазепи розташоване у Бiлоцеркiвському районi Киïвськоï областi. У 1994 роцi тут встановлено пам ятник цьому видатному iсторичному дiячевi. Село iснує iз середини 16 столiття, втiм назва його повязана не тiльки з гетьманом. За переказом, пiсля поразки виступу Iвана Мазепи проти московського поневолювання, сюди привели кiлька десяткiв козакiв- мазепинцiв, закутих у кайдани, i московська кавалерiя показово розтоптала ïх копитами своïх коней на сiльському майданi. На цьому мiсцi зберiгся курган, насипаний в пам ять про ту нелюдську розправу. Нацiональний банк Англiï у Лондонi громадськi дiячi, як А. Кримський, О. Мсиïи- новський, М. Чубинський, А. Лiвицький, В. Липський, П. Филипович i багато iнших. Пiсля революцiï бiльшовики лiквiдували колегiю, перетворивши ïï на так звану трудову школу. Iснує версiя, згiдно з якою в 1947роцi в Москвi членом Президiï ЦК КПРС А. Мiкояном та британським послом в СРСР було пiдписано документ про вiдмову Радянського Союзу вiд претензiй на золото гетьмана Полуботка; за це СРСР мiг сплачувати своï борги перед Великою Британiєю за мiнiмальними кредит ними ставками. Крiм того, англiйцi погодилися купувати в Радянського Союзу зерно за спецiальними, сильно завищеними цiнами. Дослiдники й досi не можуть з ясувати, чи насправдi iснував такий документ. Втiм, цiни на зерно для Англiï в той час дiйсно дiяли спецiальнi. Одним iз достойних нащадкiв вiдомого старшинсько-дворянського роду ґалаґанiв був громадський дiяч i меценат, найбагатший землевласник Полтавщини i Чернiгiвщини Григорiй ґалаґан (18191888). За його iнiцiативою й при його матерiальнiй пiдтримцi вiдкрито гiмназiю в Прилуках (1874) й багато народних шкiл а також колегiю в Києвi (1871), яка у спомин про передчасно померлого сина отримала iмя Павла ґалаґана. Григорiй ґалаґан у 1871 роцi заснував першу в Украïнi ощадно-кредитну спiлку для селян. Вiн прияте лював i листувався з Т. Шевченком, М. Макси мовичем, П. Кулiшем, В. Антоновичем, а з колегiï Павла ґалаґана вийшли такi науковi та Григорiй ґалаґан Згiдно з висновками комiсiï на чолi з заступ ником голови Ради Мiнiстрiв У PCP П. Тронько, на 1 сiчня 1964 року внесок Павла Полуботка у Банку Англiï складав майже трильйон фунтiв стерлiнгiв, що дорiвнювало тодiшньому трирiчному бюджету такоï держави, як Францiя. За пiдрахунками сучасних економiстiв, на початку третього тисячолiття цей скарб складав уже 16 трильйонiв фунтiв стерлiнгiв, тобто майже по ЗО кiлограмiв золота на кожного з украïнцiв.

ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18440