ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18320


За три столiття свого iснування украïнське козацтво зробило видатний внесок у захист вропи вiд османського поневолення. Подвиги степових лицарiв стали широко вiдомi в бага тьох краïнах Заходу, i чимало тогочасних правителiв намагалися залучити цю вiйськову силу на свiй бiк або використати ïï для досягнен ня власних полiтичних цией. Зокрема, вже у 1594 р. за дорученням австрiйського iмператора Рудольфа II на Сiч прибув посол Ерiх Лясота, щоб провести переговори й укласти союз проти експансiï Туреччини. Iмператор Рудольф II Пiсля повернення з Московського походу до Києва Петро Сагайдачний разом з усiм вiйськом Запорозьким вступив до Киïвського православ ного братства, що виступало проти полiтики шляхетськоï Польщi. I хоча Братство було створене всупереч волi польського короля, вiднинi урядовцi не наважувались заборонити цей осередок украïнськоï освiти i культури. Так вперше козацькi шаблi постали на захист iнтелектуальних здобуткiв нашого народу. Заодно, так би мовити, великий гетьман лiквiдував Берестейську унiю 1596 року i поновив православну церковну iєрархiю.

ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18320