Данило Апостол orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18426


(1654-1734) Видатний державний дiяч, миргородський полковник i гетьман Лiвобережноï Украïни в 17271734 роках, Данило Апостол народився в селi Великi Сорочинцi на Полтавщинi. Походив вiн iз вiдомого старшинського роду Апостолiв, якi майже 80 рокiв поспiль очолювати Миргородсь кий полк. Данило Апостол вкрив себе славою пiд час Азовських походiв, а також при узяттi фортець Кизи-Кермен i Очакiв, брав участь у Пiвнiчнiй вiйнi. Вiн був палким прихильником незатежноï полiтики гетьмана Мазепи й одним з активних учасникiв створення украïнсько- шведського союзу. У жовтнi 1708 року Апостол разом зi своïми полками приєднався до шведськоï армiï, однак швидко зрозумiв, що шведiв в Украïнi чекає по разка, i перекинувся на бiк Петра I, зберiгшiï чин полковника. Це, однак, не означало, що вiн змiнив своï погляди й зрадив Украïну. Згодом Данило Апостол став одним iз найближчих соратникiв Гетьман Данило Апостол наказного гетьмана Павла Полуботка, i разом з iншими представниками генеральноï старши ни виступив проти дiяльностi Малоросiйськоï колегiï й обмеження державних прав Украïни. За це в 1723 роцi вiн був заарештований i кинутий до каземату Петропавлiвськоï фортецi у Санкт- Петербурзi. У казематi Апостолу довелося прове сти два роки до смертi царя Петра. У 1727 роцi на Генеральнiй Радi в Глуховi Данило Апостол був обраний гетьманом i не гайно звернувся до нового царя з петицiєю про вiдновлення державних прав Украïни. У вiд повiдь вiн одержав вiд царського уряду обме ження гетьманськоï влади разом iз визнанням частковоï самостiйностi Лiвобережжя. Iз цього моменту гетьман узявся за проведення реформ, якi повиннi були дати ладу у пiдвладних йому землях i збiльшити представництво украïнцiв в органах влади. Уперше був сформований бюд жет, проведена ревiзiя маєткiв, уведена заборона на покупку росiянами земель в Украïнi, обмежена кiлькiсть росiйського гарнiзону до шести полкiв. Гетьману Апостолу вдалося не допустити повного поглинання Лiвобережжя Росiйською iмперiєю. У 1734 роцi гетьман помер i був похований у Великих Сорочинцях у родовiй усипальницi Апостолiв збудованiй на його власнi кошти церкви Перетворення Господня.

Данило Апостол orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18426