Демян МногогрIшний orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18378


(1621-1703) Дем@н (Демко) Многофiшний народився у 1621 роцi в мiстi Коропi на Чернiгiвщинi в озацькiй родинi. Першi письмовi згадки про цю людину належать до 1649 року, коли вже розгор нулася Нацiонально- визвольна вiйна 16481657 рокiв. Iмя вiйськового осавули Демка Многофiш- ного тодi значилося в Зборiвському реєстрi. У 16651669 роках Демян Многогрiшний за ймав посаду чернiгiвського полковника, i в 1668 роцi як противник Андрусiвського перемиря брав участь в антимосковському повстаннi. Вiн щиро пiдтримував полiтику гетьмана Дорошенка, i той, як тiльки видалася нагода, призначив полковника наказним гетьманом Лiвобережжя. Пiсля того як Дорошенко повернувся на правий берег Днiпра, Многогрiшний круто змi нив своï полiтичнi уподобання. Це було спричи нено тим, що московськi вiйська пiд командуван ням воєводи князя Ромодановського вдерлися на Сiверщину. Мiста Нiжин i Чернiгiв потрапили в облогу, в iнших населених пунктах Лiвобережжя розмiстилися росiйськi вiйськовi залоги, про- московська частина старшини та православно го духовенства вимагали вiд наказного гетьмана спiвпрацi з московським урядом. До того ж вiд Дорошенка не було, так би мовити, анi слуху, анi духу, тож розраховувати на пiдтримку правобе режного козацтва не доводилося. Довiдавшись про це, московський уряд i стар шинська верхiвка обурилися i вирiшили покарати зрадника. У нiч iз 12 на 13 березня 1672 року в Батуринi кiлька старшин за пiдтримки началь ника московськоï залоги заарештували Демяна Многофiшного. Гетьмана звязали й видали пред ставникам царського уряду. За звичаєм, його одразу вивезли для суду до Москви. Наказний гетьман Демян Многогрiшний У серединi квiтня 1672 року проти Мно гогрiшного було висунуто звинувачення в дер жавнiй зрадi. Гетьмана пiддали тортурам i при рекли до страти. Однак уряд замiнив смер тну кару на довiчне заслання до Сибiру разом з усiєю родиною. Шiстнадцять рокiв колишнiй володар Лiвобережжя провiв у вязницi, а че рез деякий час пiсля виходу на волю постригся в ченцi. Помер Демян Многогрiшний в Iркутську в 1703 роцi. Опинившись мiж двома вогнями наказний гетьман Многогрiшний розпочав переговори з Москвою; а 17 грудня 1668 року старшинська рада в Новгородi- Сiверському обрала його сiверським гетьманом. Результатом переговорiв Многогрiшного з московським урядом ста ла вкрай непопулярна Глухiвська угода, пiдписана в 1669 роцi. Незважаючи на це, лiвобережний гетьман всiляко намагався захистити державнi iнтереси своєï краïни. Так, вiн домiгся, щоби Киïв та його околицi залишилися в складi Лiвобережжя. Многогрiшний усшяко змiцнював гетьманську владу, поступово послаблюючи роль козацькоï старшини. До того ж вiн, як тiльки дозволили обставини, розпочав таємнi переговори з До рошенком щодо переходу Лiвобережноï Украïни пiд протекторат Туреччини.

Демян МногогрIшний orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18378