Дмитро Горленко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18430


Дати народження i смертi Дмитра Горленка невiдомi. У 16921708 роках вiн обiймав поса ду прилуцького полковника й вважався одним iз найближчих сподвижникiв гетьмана Iвана Мазепи. Полковник був палким прихильни ком розриву стосункiв Украïни з Московським царством. У 1708 роцi, коли Мазепа уклав угоду з Карлом XII, Горленко, не замислюючись, став на бiк шведiв, а пiсля поразки пiд Полтавою су проводжував Мазепу в емiграцiю. Коли гетьман помер, полковник залишився пiд рукою гетьма на Пилипа Орлика й у 1711 i 1712 роках брав участь у походах на Правобережжя. У 1715 роцi внаслiдок особистого конфлiкту з Орликом Дмитро Горленко вирiшив поверну тися на батькiвщину. Бунтiвника не стратили, як багатьох, але протягом 15 рокiв йому довело ся жити в Москвi. Тiльки в 1731 роцi царський уряд дав Горленку дозвiл виïхати в Украïну. Як надалi склалася доля цього козацького ватажка, коли i як вiн сконав, де був похований усе це iсторiя вiд нас приховала.

Дмитро Горленко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18430