Гнат Голий orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18454


Запорозький козак Гнат Голий у ЗО40-х роках 18 столiття був одним iз керiвникiв гай дамацького руху на Правобережжi; його загiн дiяв у районi Чорного Лiсу, основний же табiр повстанцiв перебував у верхiвях рiчки Iнгул. Саме звiдти гайдамаки здiйснювали своï напа ди на шляхетськi маєтки. Аж до 1748 року повстанцi наганяли жах на багатiïв Тульчина, Звенигородки, Немирова. У 1741 роцi до рук Голого потрапив колишнiй козацький ватажок Сава Чалий, який встиг пере метнутися на бiк полякiв. Гнат був безжальним до зрадникiв, i стратив учорашнього спiльника у вiн ницькому селi Степашках. Про боротьбу Голого проти польських по неволювачiв нам залишилися численнi героïч нi народнi пiснi. А ще образ знаменитого гай дамацького ватажка у 19 столiттi вiдтворив у своïй iсторичнiй драмi Сава Чалий видат ний украïнський драматург Iван Карпенко- Карий.

Гнат Голий orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18454