ГригорIй ГамалIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18353


(? -1702) У 1663 роцi згадується в iсторичних документах як пи- рятинський сотник; надалi, з перервами, вiн займав посаду лубенського полковникау 16641666,1668 1670та 1687 1688 роках. Григорiй Гамалiя брав участь у Нацiонально- визвольнiй вiйнi 16481657 рокiв пiд проводом Богдана Хмельницького; у 1655 роцi вiн разом зi своïм загоном здо був фортецю Корсунь. За своïми полiтичними уподобаннями Григорiй Гамалiя був прихильником гетьмана Iвана Виговського, i в 1659 роцi за його дорученням очолив дипломатичну мiсiю до турець кого султана Мегмеда IV. У 1665 роцi лубенський полков ник отримав дворянський титул; талановитого вiйськового дiяча цiнував також гетьман Брюховецький, який направ ляв Гамалiю з посольством до московського царя Олексiя Михайловича в 1668 роцi, а в 1688 роцi до Стамбула, об говорювати з турецьким урядом умови переходу Украïни пiд протекторат Османськоï iмперiï. У 1668 роцi Григорiй Гамалiя перебрався на Правобе режжя: вiн пiдтримав гетьмана Петра Дорошенка i пiд його iМгарський Спасо-Преображенський монастир Ю. Коссак. Похiд Хмельницького з Тугай-Беєм рукою зробив стрiмку карєру. Вже наступного року Григорiй отримав чин охотницького пол ковника, у 16721673 роках виконував обовязки полковника паволоцького, у 1774 роцi став спочатку генеральним осавулою, а згодом i на казним гетьманом. Пiзнiше Григорiй Гамалiя повернувся на Лiвобережжя, де знову обiйняв посаду лубенсько го полковника (16871688). Своє життя цей ви датний представник роду Гамалiй закiнчив у мiс течку Лохвиця; поховано його було бiля церкви Рiздва Богородицi. Дружина колишнього гетьма на заповiла частину його маєтностей киïвському Михайлiвському Золотоверхому та Мгарському Спасо-Преображенському монастирям. Ще одна людина з роду Гамалiй гiдно пiдтримала славу своïх предкiв. Микола Федо рович Гамалiя (18591949) був вiдомим ро сiйським мiкробiологом та епiдемiологом. За своï досягнення цей учень видатного французь кого вченого Луï Пастера отримав звання по чесного академiка АМН СРСР. Саме цей Гамалiя у 1886 роцi разом з I. Мечниковим органiзував в Одесi першу в Росiï пастерiвську станцiю для боротьби зi сказом, чумою, холе рою, тифом. Наприкiнцi 80-х рокiв 19 столiття, коли на Пастера посипалися звинувачення у шкiдливостi його вакцин для здоровя людей або ïх повнiй недiєвостi, Микола Гамалiя зро бив справжнiй козацький вчинок у при сутностi кiлькох лiкарiв прищепив собi пасте рiвську сироватку проти сказу. Тiльки пiсля цього комiсiя медикiв змогла пересвiдчитися в абсурдностi звинувачень, висунутих проти французького бактерiолога. Брат Григорiя Андрiй Гамалiя (71696) був лохвицьким сотником, а потi вiд 1684 до 1694 року генеральним осавулою (тобто обiймав вищу службову посаду в гетьманськiй адмiнiстрацiï), вiн також виконував обовязки наказного гетьмана. Сини Андрiя Михайлови ча, Михайло та Антiн, теж пiшли по вiйськовiй частинi. Але ïх доля склалася не вдало: Михайла, знаного вiйськового дiяча, ге нерального осавулу у 17071709 роках, при мусили вiдбувати заслання в Москвi за зв язки з гетьманом Iваном Мазепою; Антiна ж, який Мазепу активно пiдтримував, заслачи аж до Сибiру.

ГригорIй ГамалIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18353