ГригорIй Гуляницький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18397


(7-1679) Григорiй Гуляницький народився в мiстi Корсунь у шляхетськiй родинi. Пiд час Визвольноï вiйни у 1649 та в 1654 роках Бог дан Хмельницький доручав Гуляницькому очолювати украïнськi посольства до Москви. У 16561659 роках Григорiй був нiжинським, а в 16621664 корсунським полковником. Крiм того, йому довелося виконувати обо вязки Сiверського гетьмана (16581659) та носовського старости (1679). Також зберегли ся свiдоцтва, що в 1653 роцi Гуляницький допомiг вiдновити Корсунський Свято-Ону- фрiïвський монастир. Як активний прихильник украïнськоï не залежностi, Григорiй Гуляницький пiдтриму вав гетьмана Iвана Виговського: брав участь у придушеннi антигетьманського заколоту пiд керiвництвом Барабаша та Пушкаря (1657 1658), намагався не дати пiти з гетьманського табору I. Безпалому (1659), брав участь у вiйнi з Москвою. У 1659 роцi козаки Гуляницького захопили Лубни, Гадяч i Конотоп. Те, що заго ни цього ватажка протягом трьох мiсяцiв стри мували вiйська воєводи Трубецького бiля стiн Конотопськоï фортецi, дало Iвану Виговсько- му можливiсть знайти союзникiв, отримати допомогу i розгромити нападникiв. Надалi на казний гетьман вiв переговори з послами мо сковського царя. Вiн намагався запевнити послiв, що козаки прагнуть миру, але для цьо го, перш за все, потрiбно, щоб росiйськi вiйська залишили територiю Украïни. Краще бути у турка, нiж у москалiв, зазначав Гуляниць кий в одному з приватних листiв. Пiсля того як гетьман Виговський зрiкся булави, його найближче оточення почало швидко втрачати свiй вплив i високi посади. Гуляницький не став винятком iз правила, i був вимушений розпрощатися зi своïм пол- ковництвом. У 1659 роцi вiн пiдтримав геть мана Юрiя Хмельницького i став iнiцiатором створення знаменитого Слободищенського трактату 1660 року. Коли ж до влади при йшов Павло Тетеря, Гуляницький залишився при ньому i навiть кiлька разiв ïздив iз посоль ством до Варшави переконувати короля i се нат Речi Посполитоï розпочати похiд коронно го вiйська на Лiвобережжя. В 16631664 роках, з початком цього походу, дипломат i воïн охоче приєднався до обєднаного вiйська короля Яна Казимiра i гетьмана. По завершеннi походу польський коронний гетьман Чарнецький раптово звинуватив Гри горiя Гуляницького в зрадi, заарештував його i разом iз митрополитом киïвським Й. Ту- кальським i самим Юрiєм Хмельницьким без суду i слiдства вiдправив до каземату фортецi Мальборк. Тiльки через три роки полковник отримав волю й одразу ж приєднався до нового гетьмана Петра Дорошенка. Чотирма роками по тому, у 1679 роцi, поля ки знову звинуватили Гуляницького в зрадi й на цей раз присудили до розстрiлу.

ГригорIй Гуляницький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18397