Iлляш КараÏмович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18303


(?-1648) Гетьман реєстрового козацтва Iлляш Кара ïмович був одним iз тих полiтичних i вiйськових дiячiв, якi дотримувалися iдеï союзу з Рiччю По сполитою. Булава потрапила до рук Караïмовича одразу пiсля страти бунтiвного гетьмана Павла Павлюка. Отримавши владу, Iлляш зробив усе можливе, щоб козацтво не розпочало чергового повстання й надалi трималося тих законiв, якi встановлювала Польща. Iлляш Караïмович набув сумноï слави ще до того, як пiднявся на вищий щабель козацькоï вла ди. Саме вiн разом з iншими реєстровими офiце рами брав участь у придушеннi повстання Iвана Сулими i, удавшись до хитрощiв, заарештував керiвника бунтiвникiв та його найближче оточен ня. У лютому 1638 року на засiданнi сейму у Варшавi кандидатуру Караïмовича на геть манство було одностайно схвалено. Урядовцi вирiшили знову зменшити козацький реєстр i надалi зараховувати до нього тiльки тих воякiв, якi не брали участь в антипольському повстаннi. Також було прийняте рiшення обирати пол ковникiв тiльки серед шляхетства i тримати Сiч пiд контролем реєстрових полкiв. Козаки, зро- Запорожцi готуються до морського походу зумiло, обурилися. Польський же головнокоман дувач, щоб примусити сiчовикiв заспокоïтися, вирiшив нацькувати на тих, хто зумiв втекти на Запорожжя, два полки пiд командуванням Iлля- ша Караïмовича. Караïмович зiбрався на Сiч, де вже порядкував хитрий та рiшучий кошовий отаман Дмитро Гуня, що незабаром став новим гетьманом. Гуня негай но скликав усе козацтво i спитав, чи згоднi козаки пiдкоритися вимогам полякiв. Вiдповiдь була дана майже така, як i в знаменитому листi запорожцiв до турецького султана… Караïмович же не поспiшав. Зупинившись неподалiк Кодака, вiн провiв переговори з по сланцями Гунi. Тi попередили: якщо реєстровики наблизяться до Сiчi, ïх будуть уважати ворогами та зрадниками, яких треба безжально знищува ти. Дiзнавшись, що повстання продовжується, частина воякiв Караïмовича потай перейшла на бiк сiчовикiв. Гетьман не став брати грiх на душу й розпочинати братовбивство. Натомiсть вiн вiдступив i повернувся на Черкащину, до своєï резиденцiï. Така нерiшучiсть реєстрового гетьма на тiльки роздратувала польський уряд. За дея кий час Караïмовича скинули з гетьманування, а владу над реєстровим козацтвом передали польському комiсаровi. У квiтнi 1648 року Iлляш став одним iз козаць ких полковникiв у складi вiйськ Стефана Потоць- кого. Богдан Хмельницький вiдправив назустрiч коронним вiйськам повстанськi полки; тодi стар шинам вдалося переконати реєстрових козакiв пе рейти на бiк повстанцiв, однак Iлляш робити цьо го не збирався. Власне, йому просто не було куди вiдступати, бо вiн знав: козаки не пробачать йому нi зради Сулими, нi поведiнки за часiв повстання Павлюка Разом iз нечисленними прибiчниками Iлляш прийняв бiй i загинув у ньому.

Iлляш КараÏмович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18303