Iван Безпалий orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18391


(?-1718) Уманський полковник Iван Безпалий похо див iз козацькоï старшини Уманського полку. В 16581659 роках вiн очолив промосковську старшинську опозицiю, що не сприймала праг нення гетьмана Виговського до незалежностi краïни. У листопадi 1658 року пiд Барвою козаки проголосили Безпалого наказним гетьманом. За пiдтримки московських воєвод вiн зумiв орга нiзувати антигетьманське повстання на Лiво бережжi. Тодi загони наказного гетьмана при єдналися до росiйських вiйськ пiд проводом воєвод князiв Ромодановського i Трубецького, якi в той час окупували частину лiвого берега Днiпра. Однак 27 червня 1659 року росiйсько- козацькi вiйська пiд Конотопом зазнали важкоï поразки вiд армiï Виговського, коронного вiйська та ïхнiх союзникiв татар. Загони Iвана Безпалого
були змушенi лишити Конотоп i вiдступити до Путивля. Тодi ж князь Трубецький та Безпалий, щоб послабити Виговського, запропонували знамени тому отаману Сiрку чинити промисел над та тарськими улусами, щоб татари вiдволiклися вiд союзу з гетьманом i поляками. Сiрко тут же ви йшов iз Запорожжя на чайках, пiднявся Пiвден ним Бугом до Уманi й висадився на берег. До ота мана приєднались мiсцевi козаки, i цi обєднанi сили почали громити татарськi улуси й чинити опiр дiям Виговського. По тому Iван Безпалий виграв двi великi бит ви пiд Миргородом i Смiлим проти полякiв, а та кож пiд Сосновою проти вiйськ Iвана Виговсь кого, але остаточно прибрати до рук омрiяну булаву йому не вдалося чiльне мiсце в iєрархiï украïнськоï влади в 1659 роцi посiв син уславле ного батька Хмеля Юрiй, а на долю амбi цiйного козацького ватажка випала посада гене рального суддi, яку вiн займав до 1663 року. За гетьманства Юрiя Хмельницького Iван Безпалий практично одноосiбно володарював в Украïнi, оскiльки Юрiй виявився аж надто непридатним до адмiнiстративноï дiяльностi. Але й при таких обставинах гетьманство гене ральному писаревi, як кажуть, не свiтило. Розчарувавшись у своïх прагненнях, цей енергiйний та войовничий авантюрист почав замислюватися над сенсом буття. Це призвело до того, що Iван Безпалий раптом склав зброю i на початку 18 столiття подався у ченцi. Про подальше його життя звiсток не має, за виключенням згадки про те, що колишнiй ко зацький ватажок помер у 1718 роцi у дуже по хилому вiцi.

Iван Безпалий orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18391