Iван Ждан orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18399


Про першу половину життя вiдомого кошово го отамана Запорозькоï Сiчi Iвана Ждана (вi домого також як Ждан-Рiг чи Рiг) дослiдникам нiчого не вiдомо. На iсторичну арену вiн висту пив тiльки в 1666 роцi, коли серед сiчовикiв по чалися непорозумiння та заворушення. Власне, саме тодi лiвобережний гетьман Iван Брюховець- кий, будучи вже московським боярином, попро хав царя Олексiя Михайловича надiслати в Укра ïну своïх воєвод. Але козаки волiли краще шукати спiльноï мови з татарами, нiж терпiти присутнiсть в Украïнi росiйських залог. Саме тодi кошовим отаманом було обрано хо роброго вояка Iвана Ждана Новий кошовий вва жав, що причиною всiх негараздiв в Украïнi та на Сiчi є Iван Брюховецький, i тому одразу ж вiд правив гетьману листа, в якому сповiщав, що сiчовики нiколи не пiдтримають його звязкiв iз Москвою. Коли ж у фортецi Кодак та Кременчук були призначенi московськi воєводи, запорожцi звязалися з Петром Дорошенком i почали бойкоту вати московiтiв. Нарештi, вони домоглися того, що посланець росiйського царя утiк iз Запорожжя, кинувши все своє майно. Але Брюховецький не бажав визнавати, що негаразди на Сiчi повязанi з його полiтикою. Вiн уважав, що в усьому винна i дсо хизрлаьдниiст, ь i нзиазпорвоопгоо нуквоазва цтмвоа сковському урядовi якомога швидше надiсла ти на Запорожжя воєводу Сафонова з великим загоном. Сам гетьман постiйно тримав при собi пiхотний полк I. Щербини та кiнний полк Д. Раïча. Восьмого травня 1667 року на Сiчi зявився московський представник . Ладиженський. Вiн зустрiвся з Iваном Жданом i поскаржився, що козаки напали на посольський караван i вбили кримського посланця. Ладиженський також по просив кошового надати йому особисту охорону, щоб дiстатися кримського мiста Шекермен. Од нак кошовий заявив, що нiчого не знає про напад, а щодо охорони, то це питання нехай вирiшує ко зацька рада. Отже, 10 травня запорожцi вiдiбрати в Лади- женського грамоти, царський наказ i казну. Лади женський направив повiдомлення про це до Мо скви, а сам залишився на Сiчi чекати вiдповiдi. Цар, отримавши таку звiстку, звелiв Брюхо- вецькому розслiдувати справу i зясувати, чи не знайшли сiчовики спiльноï мови з Петром Доро шенком. Гетьман, у свою чергу, направив до Запо рожжя полкового осавулу Ф. Донця, щоб той до кладно зясував випадок з убивством кримського посланця. Дванадцятого травня козаки зiбралися на раду, пiд час якоï добряче насiли на свого ко шового отамана. Ждан доводив, що вбивць та тарського дипломата все ж таки слiд вiд шукати; сiчовики ж на це вiдрубали: шукати винних не слiд, бо й так усе ясно. Недарма ж речi вбитого мурзи захованi в куренi самого Московський уряд, намагаючись з ясувати, що ж насправдi коïться на Сiчi, 9 серпня 1966 р. надiслав до Києва свого представника I. Леонтьєва. Гетьману ж Брюховецькому цар порадив написати кошовому Ждану i направити сiчовикiв проти кримських татар. Тож у жовтнi запорожцi, на чолi яких стоячи кошо вий отаман i полковник Iван Сiрко, вiдправилися воювати кримськi улуси. Похiд, до речi, для козакiв виявився вдалим. Невдовзi пiсля цього Москва пiдписала з Рiччю Посполитою Андру- сiвське перемиря, згiдно з яким Украïна подiчячася на три частини, якi вiдходили у володiння обох сторiн. Запорожжя опинилося пiд подвiйною владою Польщi та Росiï, причому козакiв про це нiхто не попереджав. От- от мав спалахнути бунт, i Брюховецький попередив Москву: у Кодак та Кременчук треба негайно ввести росiйськi гарнiзони, а зайвих козакiв спiшно вивести iз Сiчi. Гетьман доводив царевi, що вiн особисто приклав усiх зусиль, щоб умовити запорожцiв жити в дружбi та братнiй любовi з московськими ратними людьми, але сiчовий єпископ Мефодiй затикає козацтво до непокори. Ждана. Тим часом хтось для доказу принiс лук мурзи, i тодi кошовий почав виправдову ватися: мовляв, цi речi йому подаровано, а звiдки вони взялися хто знає. Запорожцi обурилися спробi кошового поши ти ïх у дурнi, скинули Iвана Ждана з отаманства, а замiсть нього посадили О. Васютенка. Подальша доля отамана Iвана Ждана ли шається невiдомою.

Iван Ждан orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18399