Колединський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18420


(бл. 1640-1709) Iмя одного з найзнаменитiших гетьманiв про тягом майже 300 рокiв у Росiï було синонiмом слова зрадництво, вропа ж прекрасно знала цю видатну людину завдяки творам Вольтера, IО. Словацького, В. Гюго, Дж. Байрона, му зикальнiй поемi Ф. Лiста. На батькiвщинi про Iвана Мазепу не знали майже нiчого, або продо вжували вважати Iудою. До нас дiйшло з деся ток зображень гетьмана, i серед них немає навiть двох, що були б схожi мiж собою. Насправдi загад кова постать начебто Мазепа був для Украïни один, для Росiï другий, для Польщi третiй, для Швецiï четвертий. Навiть дата його наро дження досi викликає суперечки i це при тому, що гетьман був найбiльш вiдомим серед держав них дiячiв свого часу i перебував при владi понад 20 рокiв! Отже, Iван Степанович М азепа-Коледин ський народився на Киïвщинi, на хуторi Ка- Б. П. Виллевальде. грi, яку вела на той час Украïна з польським, росiйським i турецьким правителями. Посеред ником у нескiнченних перемовинах постiйно виступав Мазепа. Пiд час одного з числен них посольств до Туреччини його захопили запорожцi i передали до рук лiвобережного гетьмана Самойловича, де Мазепа завдяки своïм талантам згодом посiв мiсце генераль ного осавули, а пiд час перебування в Москвi встановив приязнi звязки iз дуже впливовими особами Московськоï держави, зокрема з Ва силем Голiциним. Саме тодi вiн вирiшив, що прийшов його час стати гетьманом, але задля цього треба було позбавитися Самойловича. Випадку не довелось чекати коли черговий похiд козакiв i росiйських вiйськ на Крим завершився пораз кою, обозний Василь Борковський, генераль ний осавула Iван Мазепа та вiйськовий писар Василь Кочубей звинуватили Самойловича та його синiв у зрадi й нездарностi. Родина Са мойловича вiдправилася до Сибiру, одному iз синiв колишнього гетьмана вiдтяли голову, а пiд час Генеральноï Ради раптом виявилося, що Iван Мазепа є чи не єдиним кандидатом на булаву. Четвертого серпня 1687 року Iван Мазепа уперше взяв до рук гетьманськi клей- ноди й у першу чергу подбав про те, щоб позбавитися не лише пiдручних свого попередника, а й власних друзiв, яким не довiряв i добре знав ïхнi амбiцiï. Вiн марив iдеєю обєднання обох частин Украïни та ство рення єдиноï держави. У 1705 роцi Iван Ма зепа здолав правобе режного конкурента Семена Палiя i став гетьманом обох берегiв Днiпра. Йому фантастично щастило численнi доноси, що си палися внутрiшнi смути подавляв власними силами, неодноразово вiдбивав напади татар. Щ оправ да, з тими, хто зазiхав на гетьманську владу чи привiлеï аристократiï, М азепа розправлявся вкрай жорстоко. Бажаючи бачити Украïну не залежною, вiн не переймався долею сiроми селян i бiдноти. Десять рокiв гетьман спокiйно правив на обох берегах Днiпра, але все змiнилося, коли над вропою спалахнула зiрка шведського короля Карла XII грiзного та непереможного полко водця. Будiвництво новоï iмперськоï столицi Санкт-Петербурга стало справжнiм викликом для Карла. Спалахнула Пiвнiчна вiйна, у ходi якоï шведи вторглись на польську територiю. Росiйськi вiйська почали рухатися теренами Украïни, а гетьману довелось використовува ти козакiв на будiвництвi укрiплень, посилати полки на пiвнiчний захiд Росiï, до Польщi та Саксонiï. Мазепа опинився буквально мiж дво ма вогнями: власного старшиною та Петром I. До того ж гетьман остаточно переконався: нi вiрна служба царю, нi чесне виконання зобовязань не забезпечать Украïнi вiльного iснування. Росiйська iмперiя набирала сили, втручалася в полiтику й економiку Украïни, витягува ла з неï не тiльки природнi багатства, а й робо анамьтег унашоп ан арюварГ аругiМ .Iчу силу, розуми й таланти. Iвана. Мазепи iз зображенням церков, зведених його коштом в Москву, призводили лише до страт донощикiв i противникiв гетьмана. В 1689 роцi Мазепа був представлений мо лодому царю Петру I i одразу йому сподобав ся, бо належав до тих нових людей, яких шукав росiйський правитель. Справи гетьма на свiдчили про вiдданiсть. Мазепа створив новi регулярнi полки, побудував флотилiю козацьких суден, вiдкрив кiлька типографiй, перетворив Києво-М огилянський колегiум на академiю європейського рiвня, допомiг скла сти академiчну бiблiотеку, власним коштом вiдкрив багато мiських i сiльських шкiл, зробив iз Батурина культурно-освiтнiй центр, збудував на рiчцi Самарi новi фортецi, посилав козацькi полки проти шведiв, вiдновив кiлька старо винних храмiв i спорудив 12 нових церков. Усе це було у руслi петровських реформ, i цар все уважнiше прислухався до порад украïнського чародiя. На Гетьманщинi М азепа ладив зi старшиною, що ранiше вдавалося мало кому, Пiсля перемоги шведiв пiд Нарвою, Мазе па вирiшив почати переговори з Карлом XII. Невдовзi Украïна та Швецiя уклали мiж собою угоду. Серед iншого, там значилося, що все… визнане колишньою власнiстю украïнського народу, буде передано чи збережено для украïн ського князiвства. Однак у рiшучий момент пiсля Полтавськоï битви, коли Мазепа приєднав ся до табору шведського короля, за ним пiшла тiльки жменька старшини з лiвобережного геть манату. Iншi аристократи вирiшили не ризи кувати й залишитися на боцi Петра I. Пiсля по разки шведiв пiд Полтавою, Iван Мазепа утiк на пiдвладну Турцiï територiю й осiв у Бендерах. Росiйський самодержець намагався викупити у туркiв злодiя, що стiльки часу водив його за нiс, але отримав вiд султана вiдмову. Гравюра iз зображенням I. Мазепи Король ГЦвецiï Карл XII 22 серпня 1709 року престарiлий колишнiй гетьман обох берегiв Днiпра помер вiд цiлоï низки хвороб. Щоправда, iснує припущення, що вiн прийняв отруту, не забажавши чекати, доки перемiниться полiтичний вiтер i вiн опиниться в руках Петра I. Племiнник Мазепи перевiз тiло померлого до Галацу, де його по ховали в монастирi Св. Георгiя. Натомiсть шведськi iсторичнi джерела запевняють, що пiзнiше Iвана Мазепу перезаховали в Яссах. Петро I помстився гетьману тим, що зруй нував його резиденцiю Батурин i вирiзав до ноги 12 тисяч його мешканцiв, не виключаючи старих i малих За наказом iмператора росiй ська та украïнська церкви проголосили Мазепi анафему. Тож вперше панахиду за видатним украïнським державним дiячем було вiдправ лено лише через 209 рокiв 10 липня 1918 року у Києвi на площi перед Св. Софiєю. Пiсля смертi Iвана Мазепи Украïна стала економiчно та полiтично пiдпорядковуватися iмперському урядовi, Запорозьку Сiч було зни щено, украïнська мова опинилася пiд заборо ною. Мрiя про державу європейського типу iз збереженням системи козацького ладу лиши лася нездiйсненною.

Колединський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18420