Iван Нечай orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18405


(? пiсля 1663) Iвана Нечая, полковника Вiйська Запорозь кого, у польських хронiках часто називали геть маном бiлоруським. Доля Нечая виявилася тiсно повязаною з iменами Богдана та Юрiя Хмель ницьких: вiн аж нiяк не пiдтримував iдею пiдпорядкування козакiв Москвi, а ще й встиг одружитися з дочкою батька Хмеля Оленою, тобто був його зятем. У характерi цього козаць кого ватажка домiнували наполегливiсть, хороб рiсть i впертiсть. Дiяльнiсть Iвана Нечая завжди тим чи iншим чином завдавала московськiй державi вiдчутноï шкоди. Вiн зiбрав бiля себе велику кiлькiсть бiлоруських гультяïв, почав записувати в коза ки шляхту, мiщан, селян, навiть не питаючи ïхньоï Козаки переслiдують ворога згоди. Крiм того, полковник вигнав iз численних населених пунктiв царськi вiйськовi залоги та замiнив ïх козацькими. У квiтнi 1656 року батьковi Хмелю обрид ло розбиратися з численними скаргами на зятя. Гетьман вiдправив у Бiлорусiю полковника Ждановича, який повинен був прояснити стан речей, але Нечай змiг викрутитися й продо вжував дiяти так, наче Бiлорусiя була його влас ним маєтком. Через рiк до Хмельницького при були московськi посли, вкрай обуренi тим, що полковник Нечай зi своïм полком не дають жити бiлоруським шляхтичам. Розлючений гетьман дав обiцянку розiбрати цю справу i стратити винних, але не встиг через власну смерть. За часiв гетьмана Iвана Виговського Iван Не чай перейшов на бiк польськоï корони i в 1659 роцi присягнув на вiрнiсть королю Яну Кази миру. За це Нечая було зведено в шляхетське звання, вiн отримав вiд уряду Польщi численнi маєтностi. У противагу московський цар вiддав своïм послам, якi мали прибути 1659 року до Переяслава, де збиралася чергова старшинська рада, особливий наказ. Посли вимагали вiд стар шини та новообраного гетьмана судити Iвана Нечая й вилучити його з лав Вiйська Запорозь кого. За шурина вступився Юрiй Хмельниць кий, але Нечай i оком не моргнув. Тож 4 груд ня 1659 року московськi вiйська приступом узяли Старий Бихiв. Гетьман бiлоруський та його брат потрапили у полон. Обох козацьких Прапор Сенчанськоï сотнi Любенського полку Король Польщi, Ян II Казимир ватажкiв вислали до Тобольська, незважаючи на нове заступництво Юрiя Хмельницького. Як надалi склалася доля свавiльного ко зацького ватажка, невiдомо. Скорiше за все, вiн помер власного смертю на засланнi ще до 1663 року, коли польський сейм визнав права дружи ни Iвана Нечая на його маєтки.

Iван Нечай orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18405