Карпо Скидан orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18316


Полковник запорозьких нереєстрових ко закiв, один iз керiвникiв нацiонально-визвольних вiйн 16371638 рокiв, Карпо Скидан був обра ний на Сiчi козацьким полковником на початку липня 1637 року. Майже одразу козацький геть ман Павло Павлюк направив двi тисячi воякiв пiд командуванням полковникiв Скидана i Би- ховця до Переяслава, де козаки сподiва-лися пiдняти повстання проти польського уряду. Во сени повстанцi почали збиратися навколо Ски дана, який саме перебував у мiстечку Мошни поблизу Черкас, i пiд його командуванням взяли участь у вiдомому Кумейкiвському бою. Пiсля поразки козацького вiйська полковник iз частиною повстанцiв вiдступив на Сiч, а вже наступного року зiбрав пiд своєю рукою пять тисяч козакiв i запросив пiдмоги в кримського хана i донських козакiв: Скидан не збирався складати зброю i знову жадав помiрятися сила ми з коронним вiйськом. У березнi 1638 року, коли розпочалося по встання Якова Остряницi, Карпо Скидан отри мав вiд гетьмана доручення виступити проти польськоï армiï на Правобережнiй Украïнi. У липнi цього ж року, пiд час боïв пiд Жовнином (Черкаська область), полковник на чолi невели кого загону намагався пробитися на допомогу ко закам, але зазнав поразки й потрапив у полон до полякiв. Подальша доля Скидана залишається невiдомою, але, скорiше за все, уряд стратив не безпечного козацького ватажка.

Карпо Скидан orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18316