КIНЕЦЬ ВЕЛИКОÏ ЕПОХИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18442


У ходi тривалих вiйн за панування в украïнських землях мiж Росiєю, Рiччю Посполитою, Туреч чиною i Кримом, у 18 столiттi Украïна вияви лася роздробленою: Слобожанщина, Лiвобе режжя, Киïв i Запорожжя опинилися пiд владою Росiï, а Правобережжя пiд владою Речi Посполитоï i Туреччини. Надалi цими зем лями заволодiли двi iмперiï Росiйська та Австрiйська. Розчленування украïнських зе мель було закрiплено системою мiжнародних угод. диний народ був розколотий i опинився у сферi впливу рiзних культур. Уже в першiй половинi 18 столiття уряд царськоï Росiï поступово готував умови для лiквiдацiï Гетьманщини. Пiсля зруйнування Запорозькоï Сiчi й лiквiдацiï 1775 року Запо розького козачого вiйська козаки розбрелися по рiзних краях. Кiлька тисяч iз них перейшли на турецьку територiю, де в околицях Очакова i Аккермана заснували Задунайську Сiч, яка проiснувала аж до 1828 року. Задунайцi збе рiгали звичаï i устрiй Запорожжя, i ця Сiч, як i багато попереднiх, стала надiєю та притул ком для всiх, хто не хотiв миритися з чужими порядками в Украïнi. I не дивно: з 1783 року iмператриця Катери на IIввела крiпосне право в Украïнi, остаточ но позбавивши украïнцiв традицiйних воль ностей. Селяни опинилися в повнiйзалежностi вiд помiщикiв. ïх примушували до виконання тяжких й принизливих робiт, жорстоко ка рали, кидали до тюрем, вiддавали в солдати. Помiщики торгували селянами наче рабами, вимiнювали на мисливських собак, програва ли в карти. Життя на селi стало нестерпно тяжким. Але Украïна ще пам ятала iншi часи коли ïï народ знаходив достойнi вiдповiдi на всiлякi кривди та несправедливостi. Протягом усього 18 столiття i на правому, i на лiвому берегах Днiпра спалахували козацько-селянськi по встання, повстання гайдамакiв. Саме гайда маки спричиняли такi великi й кривавi народнi заворушення, яким стала Колiïвщина 1768року.

КIНЕЦЬ ВЕЛИКОÏ ЕПОХИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18442