Кшиштоф Косинський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18270


(?1593) Коли народився Христофор (Кшиштоф) Косинський, був вiн насправдi поляком чи украïнцем, яку вiру сповiдував на цi запитан ня сучаснi iсторики не мають вiдповiдей. Упер ше про Косинського йдеться в листi кошового отамана Богдана Микошинського. В 1590 роцi за видатнi заслуги у вiйнi проти татар сейм Речi Посполитоï нагородив Косинського маєтком на Киïвщинi. Вiн став власником села Рокитне, на вколо якого лежали землi Бiлоцеркiвського ста роства, де головував син киïвського воєводи та сенатора князя Василя-Костянтина Острозько го Януш. Той не дав Косинському оселитися на власних землях, бо сам зазiхав на цю маєтнiсть. 19 грудня 1591 року на чолi великого козацького загону Косинський напав на Бiлу Церк- ^ ву, щоб помститись Острозьким. Уряд Польщi був наля каний розмахом повстання. У сiчнi 1592 року король Сигiзмунд III призначив комiсiю для розслiдування свавiлля та покарання винних. Але повстання ширилося, мов вогонь. Вiйсько бунтiвникiв Пам ятник повстанцям Косинського кiлька разiв оточува ло Киïвський замок, у 1592 роцi запалали Во линське та Брацлавське воєводства. Тодi у вереснi 1592 року князь Костянтин Острозький вирiшив самотужки приборкати бунт. Вiнзiбрав навколо себе шля хетську кавалерiю Киïвського, Волинського, Брацлавського воєводств, винайняв нiмецьких пiхотинцiв i жовнiрiв iз Гал ичини та У горщини. Армiя ж Косинського була погано озброєною, Кшиштоф Косинський не вистачало теплого одягу, продовольства. 23 сiчня 1593 року пiд мiстечком П@тка поча лася вирiшальна битва. Цiлий тиждень вiйсько Косинського тримало оборону, втративши за цей час бiльше двох тисяч осiб. Нарештi сторони вирiшили розпочати переговори, i 31 сiчня Костянтин Острозький i Кшиштоф Косинський пiдписали угоду, за якою козаки втрачали всю артилерiю та корогви (знамена), повиннi були повернути награбоване майно, скинути Косинського з гетьманства, скороти ти кiлькiсть козакiв до мiнiмуму. Слiд сказа ти, що свого особистого ворога Косинського князь вiдпустив на всi чотири вiтри. Керiвник повстання одразу ж подався на Запорожжя збирати новi загони, а влiтку взяв в облогу Черкаси. Черкаський староста князь Олек сандр Вишневецький запросив Косинського для переговорiв у мiсто, а там вбив його. За на родним переказом, його тiло було замуроване у стовп в одному з католицьких монастирiв. Пiсля цього повстання спалахнуло з новою силою, i вже через пiвроку справу, розпочату Кшиштофом, пiдхопив Северин Наливайко. На той час Бiлоцеркiвський замок вiдiгравав роль одного з найголовнiших опорних пунктiв Речi Посполитоï у Схiднiй Украïнi. Саме Бiт Церква зупиняла татар, тримала в покорi мiсцеве населення, заважала селянам тiкати на Сiч. Треба сказати, що за рiк до згаданих подiй бiлоцеркiвськi мiщани пiдняли бунт, який було жорстоко придушено. Чи варто дивуватися, що населення Бiлоï Церкви ставилося до Острозьких ворожо? Щоб насолити князю та старостi, мiщани радо пiдтримали Косинського, i замок здався практично без бою. Артилерiя, боєприпаси, запаси провiзiï усе це перейшю до повстанцiв, а Косинського було одразу проголошено геть маном козацького вiйська.

Кшиштоф Косинський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18270