ЛаврIн Капуста orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18346


(17 ст.) Iмя городового отамана Лаврiна Капусти зявляється в Реєстрi Вiйська Запорозького з 1649 року. Тодi вiн належав до Осавульського куреня Чигиринського полку елiтного пiдроз дiлу найдобiрнiшоï вiйськовоï частини. У цьо му ж реєстрi згадуються також Василь i Пархом Капустенки цiлком можливо, що це були сини отамана. Лаврiн Капуста вiдав будiвництвом нових та ремонтом старих замкових укрiплень, роз ташуванням iноземних делегацiй, органiзацiєю особистоï безпеки гетьмана Хмельницького. До того ж вiн виконував численнi делiкатнi дору чення. Деякi дослiдники минулого вважають, що городовий отаман Капуста також керував роз вiдкою та контррозвiдкою козацького вiйська. Обдарований полководець, дипломат, розвiдник, господарник, вiн зостався темною конячкою украïнськоï iсторiï. Насправдi, й гетьман, i його правиця Лаврiн були вартi один одного. Капуста, як можна пересвiдчитися з його дiяльностi, отримав неабияку освiту, але у якому з освiтнiх закладiв вiн навчався, невiдомо. До на шого часу збереглися тiльки згадки про те, що На початку Визвольноï вiйни Лаврiн Капуста був у пiдпорядкуваннi в наказного гетьмана Барабаша. У жовтнi 1648року полковник очолював корпус пiд Львовом i здiйснив похiд на Горо док, знищивши там шляхетську заставу, та пiд Перемишль. Якщо вiдомостi про походження роду Хмельницьких iз Перемишльськоï землi є правдивими, гетьман i городовий отаман могли бути знайомими ще за часiв навчання в єзуïтському колегiумi у Львовi, а ïхнi батьки мали зна ти одне одного ще ранiше. Може тому мiж Хмельницьким i Капустою панувала повна довiра.
чи батько, чи якийсь близький родич Лаврiна значився у списках студентiв Болонського унi верситету. Можливо, вiдповiдно до традицiй того часу, у всесвiтньо вiдомому унiверситетi навча лась цiла династiя Капуст з Галичини. Ось чому полковник Капуста легко погодив ся на зниження у званнi й став городовим отама ном Суботова мiста, де була розташована геть манська резиденцiя. При цьому вiн отримав надзвичайно широкi повноваження й узяв на себе пiклування про безпеку гетьмана, якого переслiдували постiйнi змови i зради в найближ чому оточеннi. Капуста мiг, навiть не зважаючи на дипломатичну недоторканiсть, затримувати кожну пiдозрiлу особу, навiть якщо вона була по слом iноземноï держави. Таємнi доручення батька Хмеля городовий отаман також виконував постiйно. Саме вiн принiс гетьмановi звiстку про те, що Земський Собор у Москвi ухвалив рiшення про майбутнє пiдданство Украïни. Останнє ж дипломатичне та, мабуть, розвiдувальне доручення суботiвський отаман ви конав у Стамбулi у квiтнi-травнi 1657 року. А че рез кiлька мiсяцiв Хмельницький пiшов iз життя. Пiсля цього прiзвище Лаврiна Капусти з iсто тднарБ .Юiнок ан казоК .ричних документiв просто зникло.

ЛаврIн Капуста orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18346