Максим ЗалIзняк orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18458


(бл. 1740-1768) В умовах всевладдя i сваволi шляхти, пере слiдувань православ й загального покрiпачення на Правобережжi, яке перебувало пiд владою Речi Посполитоï, ватажки народних повстань а най частiше ними ставали вихiдцi з козацтва користу ватися спiвчуттям i пiдтримкою украïнських селян i духiвництва. Протягом майже всього 18 столiття дiï бунтiвникiв-гайдамакiв призводили до вели ких народних повстань, найбiльшим i най- кривавiшим з яких стато повстання 1768 року воно увiйшло до iсторiï пiд назвою Колiïвщина. Очолили це повстання Максим Затiзняк i сотник надвiрноï охорони Iван Гонта. Саме трагiчним подiям цього часу присвячена поема Тараса Шев ченко Гайдамаки. ïм козацького ватажка Максима Затiзняка стало символом стихiйного народного опору нацiонатьному й релiгiйному гнiту. Вiн народив ся в козацькiй родинi в селi бiля Чигирина. Батько Послушник Мотронинського монастиря Максим Залiзняк У другiй половинi травня загiн Максима Залiзняка, кiлькiсть якого зростала з кож ним днем, виступив iз Холодного Яру й про тягом трьох тижнiв при повнiй пiдтрим цi мiсцевого селянства захопив Жаботин, Смiчу, Богуслав, Канiв, Черкаси, Корсунь, Лебедин та iншi мiста Приднiпров я. При цьому гайдамаки вкрай жорстоко розправ лялися з польським i єврейським населенням. У червнi повстанцi взячи в облогу добре укрiплену Умань i протягом кiчькох годин захопили мiсто, тому що сотник Iван Гон та, вiдповiдальний за оборону мiста, перей шов на ïхнiй бiк. Тут також була учинена кривава розправа. Повстанська рада прого лосила Залiзняка гетьманом i князем Смiчян- ським, а сам вiн заявив про вiднов.чення Геть манщини. Згодом повстанський рух охопив Киïвщину, Волинь, Галичину, Полiсся й Брац- лавщину, а число вiйська самопроголошеного гетьмана зросло до тридцяти тисяч. На земчях, звiльнених вiд польського пануван ня, почало вiдроджуватися козацьке само врядування.
Козак Мамай його рано помер, i вже в 13 рокiв Максим подався шукати долi на Запорозьку Сiч, де був приписа ний до Тимошiвського куреня. Довелось йому спробувати й чорноï роботи кiлька рокiв вiн заробляв на життя на днiпровських рибних про мислах i наймитом в Очаковi. В 1767 роцi Мак сим Залiзняк став послушником Онуфрiïвсько- го, а потiм Мотронинського монастиря поблизу Чигирина. Чому козак раптом вирiшив поховати себе в обителi й досi невiдомо. Але iгумен Мо тронинського монастиря отець Мельхиседек Значко-Яворський був вiдомий на все Правобе режжя своïми запальними проповiдями, у яких закликав до повстання проти релiгiйного гно блення й утискiв. Далi починаються загадковi подiï. На початку 1768 року до скромного послушника з@вився козачий отаман Йосип Шелест iз листом вiд за порозького кошового отамана, у якому той нiби то закликав до повстання проти Польщi. Незаба ром Шелест був пiдло вбитий, а згаданий лист зник. Проте вже у квiтнi Залiзняк зiбрав у Холод ному Яру мiстечку неподалiк вiд Мотронин- ськоï обителi загiн козакiв i селян кiлькiстю близько тисячi. Повстанцi проголосили колиш нього послушника отаманом, хоча сам вiн величав себе полковником Низового Вiйська Запорозько- го.Причина перших успiхiв загонiв Залiзняка була все та ж: жорстокий гнiт польськоï влади й, чималою мiрою, провокацiï росiйськоï влади, яка поширювала серед населення Правобережжя чутки, що нiбито iмператриця Катерина II дала отамановi повстанцiв i його прихильникам якусь золоту грамот}', що дозволяє безкарно вини щувати полякiв, євреïв та украïнцiв, що прийня ли унiю. Тому можливо, що й поява отамана Ше- леста була такого ж роду провокацiєю. Мiсцеве духiвництво одностайно пiдтримало повстання проти насильницького ополячення. Масштаби повстанського руху почали тур бувати росiйський уряд, який дивився крiзь пальцi на дiï Залiзняка тiльки доти, поки вiн не зачiпав його iнтересiв. Коли основнi сили по лякiв були розгромленi або виснаженi, Росiя миттєво надала польськiй армiï допомогу в при душеннi повстання. 27 червня 1768 року росiйськi вiйська оточили табiр гайдамакiв, якi не були готовi до опору, ува жаючи прибульцiв своïми союзниками. Максим Залiзняк, що вважався пiдданим Росiï, був схопле ний i заточений у Києво-Печерськiй фортецi. Бiльшiсть повстанцiв разом iз сотником Гонтою були переданi полякам i страченi. Залiзняка били батогом, затаврували розпеченим залiзом, вирвали нiздрi й присудили до вiчноï каторги в Нерчинсь- ких рудниках.

Максим ЗалIзняк orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18458