Михайло Ханенко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18382


( 1620- 1680) Михайло Ханенко народився в козацько- старшинськiй родинi. У 1656 роцi вiн вже був уманським полковником i належав до тих стар шин, якi не були в захватi вiд дiй Богдана Хмельницького i згодом виступили проти пiд писання Переяславськоï угоди 1659 року. Ханенко, який у 1661 роцi отримав шляхетський титул вiд польського короля Яна II Казимира, праг нув до того, щоб Украïна закрiпила полiтичнi звяз ки з Рiччю Посполитою, а не з Московським цар ством. Коли ж розпочалася боротьба гетьманiв П. Суховiя та П. Дорошенка, уманський полковник став на бiк Суховiя, i той посiв мiсце гетьмана Пра вобережжя. Саме тодi Михайло Ханенко зрозумiв, що й у нього самого є шанс прибрати до рук булаву. У 16681669 роках Ханенко перебував на Запорожжi, намагаючись заручитися пiдтримкою лiвобережного гетьмана Д. Многогрiшного. Але той недарма вважався непоганим полiтиком i рi шуче вiдмовився втручатися у взаємини двох претендентiв, кожний iз яких мав стати його осо бистим супротивником. Однак Ханенковi вдаю ся перетягти на свiй бiк козакiв Уманського, Па- волоцького, Кальницького, Корсунського полкiв, пiсля чого вiн все ж таки проголосив себе гетьма ном Правобережжя. Наступнi два роки знаменнi для Михайла Ха- ненка вдалими походами на Крим i турецькi володiння разом з отаманом Iваном Сiрком. Саме тодi запорожцi уклали угоду з представниками польського уряду i перейшли разом зi своïм гетьма ном пiд протекторат Польщi. Одночасно Ханенко намагався скинути гетьмана Правобережжя Петра Дорошенка i захопив мiста Немирiв, Могильов, Ла- дижин та Брацлав. Плани Ханенка зруйнувала чергова турецька навала, причому цього разу союзником Туреччи ни виступав саме Дорошенко. Влiтку 1672 року вiн розбив загони свого супротивника пiд Лади- жином. Михайло Ханенко, у вiйську якого зали шилося тiльки чотири тисячi козакiв, змушений був вiдступити на Волинь. Тiльки влiтку наступ ного року вiн знову наважився мiрятися силами з правобережним гетьманом. Але Петро Дорошенко знову розгромив вiй ська свого лiвобережного колеги на рiчцi Рось поблизу Стеблева. Ханенко вiдiйшов до Києва, в околицях якого перебував до початку 1674 Гетьман Михайло Ханенко року, а потiм почав шукати притулку в гетьмана
I. Самойловича. 19 березня 1674 року на Радi в Переяславi Михайло
Ханенко зрiкся влади й присягнув на вiрнiсть московському уряду. Цар
подарував Ханенковi кiлька маєткiв, де той провiв кiлька
наступних рокiв свого життя. У 16771678 ро ках колишнього гетьмана
звинуватили у таєм них звязках iз Польщею та увязнили. Помер
вiн у 1680 роцi.

Михайло Ханенко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18382