Михайло Миклашевський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18411


(бл. 1640-1706) Миклашевськi украïнський козацько- старшинський рiд. Засновником роду вважають Андрiя Миклашевського. Дати народження та смертi цього реєстрового козака Чигиринськоï сотнi невiдомi. Найзнаменитiшим представни ком цiєï родини вважається син Андрiя Михай ло, украïнський вiйськовий i державний дiяч кiнця 17 початку 18 столiття. Iз 1671 року вiн значився в реєстрi Вiйська Запорозького як вiйськовий товариш. Так зватася привiлейована частина козацтва в Гетьманщинi з часiв Богда на Хмельницького. Вiйськовi товаришi за соцiатьиим статусом наближатися до полковоï старшини i мали значний вплив на вiйськовi й державнi справи, ïх головним обовязком була вiйськова служба за власний кошт. У 1675 роцi Михайло Миклашевський був об раний глухiвським городовим отаманом. Iз тiєï пори його вiйськова карєра стрiмко пiшла вгору: у 16791682 роках вiн займав посаду Нiжин ського полкового осавули, по тому став генерать- ним хорунжим, а з 1683 року генератьним оса вулою козацького вiйська. У 16891706 роках Миклашевський перебував на посадi старо- дубського полковника i придiляв багато уваги справi заселення земель пiвнiчноï Гетьманщини та розвитку украïнського мистецтва (саме Ми хайло Миклашевський збудував своïм коштом знаменитий собор Св. Юрiя в Києво-Видубе- цькому монастирi). Не обминув вiн i лав стар шинськоï опозицiï, що виступала проти полiтики гетьмана Iвана Мазепи; у 1703 роцi полковник розпочав таємнi переговори з литовсько-поль ським урядом, оскiльки волiв бачити Украïну третiм рiвноправним членом Речi Посполитоï. Через три роки Михайло Миклашевський загинув пiд час одного з боïв, що точилися на околицях мiста Несвiж.

Михайло Миклашевський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18411