Нестор Морозенко (СтанIслав Морозовицький) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18349


(?-1649) Нестор Морозенко, вiн же Станiслав Моро зовицький, народився в селищi Кровинка на Тернопiльщинi, але рiк його появи на свiт iсторикам невiдомий. Взагалi цю людину досить довго вважали вигаданою особою, бо вона зали шила по собi бiльш вiдчутний слiд у народнiй творчостi, нiж в офiцiйних документах. Один iз найактивнiших учасникiв Визвольноï вiйни пiд проводом Богдана Хмельницького, Станiслав Морозовицький з 1638 року був пол ковником реєстрового козацтва. Сiчовики вважа ли свого полковника справжнiм лицарем, люди ною, яка не знала, що таке острах. Морозовицький встигав бути всюди, де була потрiбна його допомо га: пiд Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, Камнцем-Подiльським, Львовом. Шляхтич за походженням, вiн iз власноï волi прийняв право славну вiру та iмя Нестор; поляки боялися й ненавидiли Морозовицького, а дехто з них на вiть вважав перевертня нечистою силою. Знаме нитий козацький ватажок був людиною не тiльки хороброю та невтомною, а й дуже розумною, пре красно освiченою. Недарма батько Хмель дуже любив i високо цiнував цього воïна, наблизивши його до себе. Що ж до звичайних запорожцiв, то вони не замислюючись виконували накази свого отамана, якому беззастережно довiряли. Польський уряд, до речi, неодноразово на магався позбутися небезпечного супротивни ка. Кiлька разiв до Морозовицького пiдсилали вбивць, влаштовувати на нього засiдки, але полковник обходив усi пастки, а найманих убивць якимсь чином викривати ранiше, нiж вони встигали зробити свою чорну справу. Герой народноï пiснi Ой Морозе, Морозен ку, ти славний козаче, загинув у битвi за Зба раж 28 липня 1649 року. Якщо вiрити народним переказам, навiть отримавши три смертельнi по ранення, вiн не впав на землю. Так i залишався стояти, поки його серце не перестало битися… Поховали Нестора Морозенка урочисто: зi славним отаманом прощалися всi козацькi полки, всi стяги були приспущенi; пiсля остан нього салюту, яким козацьке вiйсько вшанува ло память Станiслава Морозовицького, його тiло було вiддано землi. На могилi доблесного лицаря насипали курган. Розповiдають, що пiсля цього заюшила справжня злива наче саме небо плакало разом iз козаками…

Нестор Морозенко (СтанIслав Морозовицький) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18349