Олександр Безбородько orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18462


(1747-1799) Першi представники старовинного украïн ського старшинського роду Безбородькiв служи ли в Переяславському полку. ïхнiй нащадок Андрiй Безбородько (17111780) займав посаду генерального писаря, а потiм був обраний гене ральним суддею Запорозького вiйська. Його син Олександр народився в колишнiй гетьманськiй столицi стародавньому украïнському мiстi Глуховi. У 1765 роцi Олександр Безбородько, майбутнiй козацький полковник, член Росiйськоï Академiï, почесний член Академiï Мистецтв, се натор, ясновельможний князь Росiйськоï iмперiï та майже всемогутнiй канцлер уряду iмператри цi Катерини II, закiнчив навчання в Києво- Могилянськiй академiï i розпочав козацьку служ бу в чинi бунчукового товариша. Ця посада дорiвнювала посадi заступника полкового коман дира, бунчуковi товаришi набиратись iз най визначнiших козацьких родин i складати свого роду лицарську елiту у козацькому вiйську. Iз 1767 року Олександр Безбородько стає членом Генерального суду i бере участь у росiй сько-турецькiй вiйнi 17681774 рокiв. Пiд час бойових дiй вiн командував рiзними украïн ськими полками, якi входили до складу армiï генерат-губернатора Украïни росiйського пол ководця Петра Румянцева. В переговорах, що матичнi здiбностi й домiгся вiдмови туркiв вiд прав на Крим та Кубань. Завдяки цьому талановитий молодий ди пломат став особистим секретарем, а згодом i щоденним доповiдачем iмператрицi Кате рини II тобто ïï найбiльш довiреною особою у галузi найважливiших питань внутрiшньоï та зовнiшньоï полiтики. У листопадi 1780 року Безбородько був за рахований до Колегiï iноземних справ, а ще через чотири роки обраний членом Росiйськоï академiï. У 1786 роцi вiн отримав титул графа i був призначений членом ради ïï iмператорськоï величностi. Посиленню впливу колишнього бунчукового товариша на справи Росiйськоï iмперiï сприяло укладення ще однiєï угоди з Ту реччиною так званого Ясського мирного дого вору. За ним уряд Туреччини, що наближалася до занепаду, вiд-мовлявся на користь Росiï вiд земель мiж Бугом та Днiпром. За це видатне ди пломатичне досягнення Олександр Безбородько отримав найвищу нагороду Росiйськоï iмперiï орден Святого Андрiя Первозванного. Наприкiнцi столiття на росiйський престол зiйшов Павло I, на якого Олександр Безбородько мав величезний вплив. Скориставшись цим, ви датний дипломат, який залишався патрiотом своєï батькiвщини, домiгся вiдновлення в Украïнi Ге нерального Вiйськового суду та деяких установ часiв Геть манщини, скасованих Кате риною II. У квiтнi 1797 року Павло I надав Безбородьковi титул найсвiтлiшого князя Орден Андрiя Первозванного Олександро-Невська лавра. Сучасне фото Росiйськоï iмперiï i призначив його на найвищу державну посаду канцлера, яку за всю iсторiю цiєï держави обiймали 11 осiб. Цей талановитий дiяч козацького похо дження помер 17 квiтня 1799 року i був похо ваний в Олександро-Невськiй лаврi в Петербур зi в усипальницi найвидатнiших росiйських полководцiв i дiячiв культури. Значний внесок Олександр Безбородько зробив i в розвиток украïнськоï нацiональноï культури. Закоханий у вiтчизняну iсторiю, вiн склав повний список гетьманiв Украïни, генеральних суддiв i пiдскарбiïв, генеральних осавул, писарiв, хорунжих, а також полковникiв дев яти украïнських полкiв, якi становили вiйсько гетьмана. Вiн зберiг для нащадкiв понад триста прiзвищ людей, якi входили в рiзнi часи до вищих вiйськових та цивiльних органiв управлiння Украïни, надавши деяким iз них короткi, але дуже влучнi ха рактеристики. Ним була зiбрана унiкальна колекцiя картин i витворiв iз бронзи та фар фору, яка, за вiдгуками сучасникiв, свiдчила про витончений смак власника. Зараз бiльшiсть творiв мистецтва з колекцiï Безбородька зберiгаються в Росiï в Ермiтажi та Росiйському музеï. А в 18051817 роках на наданi згiдно iз заповiтом канцлера кошти в старовинному полковому мiстi Нiжинi був заснований лiцей, пiзнiше перетво рений на гiмназiю, а наприкiнцi 19 столiття на iсторико-фiлологiчний iнститут iменi князя О. Безбородька.

Олександр Безбородько orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18462