Пилип Орлик orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18422


Пилип Орлик народився 11 жовтня 1672 року в селi Косутi Ошмянського повiту на Вiленщинi. Вiн був нащадком староï баронськоï фамiлiï, пош иреноï у Чехiï, М оравiï та Сiлезiï. Один з Орликiв перебрався до Польщi, а вiдтак до Л ит ви ще наприкiнцi 14 столiття. У 1673 роцi батько Пилипа загинув у битвi пiд Хотином. Орлик- молодший здобув початкову освiту в єзуïтськiй школi у Литвi, а в 1694 роцi закiнчив Києво- Могилянську академiю. Через чотири роки вiн обiйняв посаду кафедрального писаря у Киïвськiй митрополiï та взяв шлюб iз дочкою полтавського полковника Герцика Ганною. Пилип Орлик пiдтримував дружнi стосунки з вiдомим церковно-полiтичним дiячем того часу, фiлософом та письменником Стефаном Яворським. Завдяки йому Орлик отримав служ бу в Генеральнiй вiйськовiй канцелярiï, а згодом став керувати ïï справами. Тут Орлика помiтив гетьман Iван Мазепа i наблизив освiчену i мудру не по лiтах лю дину до себе. Вже через пять рокiв Орлик займав посаду генерального писаря Вiй ська Запорозького i був одним iз найближчих помiчникiв Мазепи. Гетьман як нiкому довiряв своєму улюбленцю i покладав на нього важливi дипломатичнi мiсiï. У жовтнi 1707 року вiн розповiв Орликовi про пiдготовку антиросiй- ського повстання в Украïнi i шведсько-украïн ську таємну угоду. У 17081709 роках, пiсля поразки шведсько- украïнських вiйськ пiд Полтавою Орлик змуш е ний був разом iз М азепою перебратися на територiю Туреччини, у Бендери. Невдовзi по кровитель генерального писаря помер, i постало нагальне питання про обрання нового гетьмана: козацька старшина не бажала змиритися зi став леником Петра I Iваном Скоропадським. Вибiр пав на Орлика, i 5 квiтня 1710 року його прого лосили гетьманом Украïни. Того ж дня був опри люднений знаменитий документ, який мав назву Пакти i Конституцiя прав i вольностей Вiйська Запорозького, i знаний нинi як Конституцiя Пилипа Орлика. Надалi гетьман у вигнаннi уклав союзнi уго ди зi Ш вецiєю (1710), кримським ханом (1711 1712), вiв переговори з Туреччиною. Вiн вважав, що зможе схилити своïх союзникiв до вiйни з Московською державою, i Украïна нарештi Пилип Орлик отримає свободу. У 1711 роцi запорожцi пiд керiвництвом Пилипа Орлика та кошового отамана Костя Гордiєнка здiйснили вiй ськовий похiд на Правобережну Украïну, за хопивши Бiлу Церкву. Але татари, що висту пали союзниками козакiв у цьому походi, зрадили ïх, i Орлику довелося повернутися до Бендер. У тому ж роцi турецько-татарсько- польсько-украïнське вiйсько розбило росiй ську армiю над рiчкою Прут. Але визволити Украïну вiд iноземного поневолення Орли ку не вдалося. У 1714 роцi гетьман зi своïми найближчи ми однодумцями Герциком, Войнаровським, Горленком, Довгополим, Максимовичем, Ми- ровичем був змушений переïхати до Швецiï, потiм до Австрiï та Чехiï. Вiд 1722 до 1734 року вiн жив у Грецiï, в мiстi Салонiки. Коли в 1740 роцi спалахнула вiйна мiж Туреччи ною i Росiєю, Орлик почав сподiватися, що йому вдасться здiйснити своï мрiï та поверну тися на батькiвщину. Але невдовзi було укла дено Бiлгородський мир… Пилип Орлик скiнчив своє життя у М ол давiï, в Яссах, у 1742 роцi. Творець першоï украïнськоï Конституцiï зустрiв смерть у та- кiй бiдностi, що молдавський господар похо вав його власним коштом.

Пилип Орлик orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18422