Протистояння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18418


Наприкiнцi 17 столiття Украïна опинилася в жахливому становищi. Правий берег Днiпра перетворився на суцiльну пустелю, i таке про типриродне становище було закрiплено двома мiждержавними умовами. Лiвий же берег, який перебував пiд владою Росiï, був густо за селений, i населення все прибувало, бо з Право бережноï Украïни сюди переходили цiлими се лами. Натомiсть лiвобережна старшина, цiлком забувши i про iнтереси рiдного краю, i про прагнення украïнського народу, дбала тiльки про своï власнi iнтереси. То були часи найбiльшоï ворожнечi i деморалiзацiï серед старшини: кожний захоплював землю, де i скiльки можна, i грабував народ. Старшина на той час уже почала вважати себе дворян ством, i це сталося завдяки тому, що з явився проводир, який iз власних переконань пiд тримував старшинськi зазiхання i тим самим приваблював цей суспiльний прошарок до себе. Мова йде про гетьмана Iван Мазепу, найбiльш освiчену серед тогочасних украïнських дiячiв людину. Вiн був знайомий з усiма здобутками цивiлiзацiï, мав низку талантiв i був до того ж природженим полiтиком. Щирий патрiот, Мазепа зробив фатальну помилку: мрiючи про повну державну самостiйнiсть Украïни, вiн зробив ставку не на народ, а на привiлейований стан суспiльства, вважаючи, що саме стар шина зможе пiдтримати його у протистояннi з московським урядом. Iван Мазепа прагнув вибудувати Украïну на зразок сусiднiх держав, а там i у Польщi, i в Угорщинi, i у Волощинi володарювали монархи та ари стократiя, надiлена всiлякими привiлеями. Отже, i Мазепа поставив собi за найголовнiшу мету створити таку аристократiю в Украïнi, вважаючи, що ïï iснування є головною запору кою майбутньоï незалежностi. Помилка видатного гетьмана мала для Украïни жахливi наслiдки. Вона лишилася залишкiв автономiï i старовинних прав, значноï долi культурних здобуткiв i перетворилася на час тину Росiйськоï iмперiï.

Протистояння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18418