Романовський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18414


(1622-1703) Створення лiтописiв в Украïнi має давню традицiю, що починається ще за часiв Киïвськоï Русi. Лiтописна лiтература зазвичай швидко розвивається за обставин, коли народ переживає великi подiï, що знаменують нову добу в його iсторiï. Саме тодi серед представникiв освiчених шарiв з являється потреба зафiксувати основнi моменти цих подiй. Щось подiбне вiдбувалось i на Украïнi в другiй половинi 17 столiття у звязку з визвольною боротьбою проти польсько-шля- хетського гнiту. Визвольна вiйна украïнського народу пiд проводом Богдана Хмельницького ставала центральною темою всiх украïнських лiтописiв того бурхливого часу. А збереглось зовсiм небагато лiтописних творiв. До наших днiв дiйшли Хмiльницький, Львiвський, Чернiгiвський, Густинський, Ме- жигiрський лiтописи, лiтописи Григорiя Гра- бянки та Самiйла Величка. Чимало козацьких хронiк 17 столiття безслiдно загинуло залиши лися тiльки окремi згадки про них у лiтературi Ким же був легендарний Самовидець? На пiдставi складного аналiзу суто бiографiчного матерiалу в лiтопису дослiдникам удалося встановити його справжнє iмя. Автором Лiто пису Самовидця виявився знаний державний i церковний дiяч 17 столiття Роман Ракушка- Романовський. Цей талановитий письменник, полiтик i лiтератор народився у Нiжинi. У 1649 роцi у самому розпалi Визвольноï вiйни Ракушка-Романовський був записаний до ко зацького реєстру, а пятьма роками пiзнiше вже значився ревiзором скарбу вiйськового i до- зорцею скарбу вiйськового в полку Нiжин ському. Пройшовши через посади нiжинського сотника (16581663) i полкового суддi (1659), за гетьманства Iвана Брюховецького майбутний лiтописець був призначений генеральним пiдскарбiєм (16631668), тобто органiзатором фiнансiв i державного господарства тогочасноï Гетьманщини. Внаслiдок конфлiкту з гетьманом ^ п - г Ф. Стовоуненко. Козак- оанаурист Ця памятка є однiєю з найвидатнiших, i перш за все тому, що має цiлком свiтський, загальноукраïнський характер. Поряд з iншими лiтописними творами 17 столiття вона здається винятковою за своєю самобутнiстю й оригiнальнiстю викладення подiй, яким свiдком був сам автор. Як iсторичне джерело Лiтопис Самовидця мiстить повiдомлен ня про такi факти, якi не зафiксованi в жодних документах або ж всiляко перекрученi й спаплюженi. Мова i стиль Самовидця позбавленi книжностi, риторичних прикрас i максимально наближенi до народноï староукраïнськоï мови. Жодний дослiдник минуло го украïнського народу не оминає це iсторичне джерело, якому у свiй час надали найви щих оцiнок вiдомi вченi та письменники Т. Шевченко, М. Максимович, М. Костомаров, О. Левицький, I. Франка, Д. Багсиïiй та Д. Яворницький. Але найголовнiшою таємницею цього незрiвнянного лiтопису протягом майже двох столiть була вiдповiдь на запитан ня: хто ж саме був тим славетним Самовидцем? Демяном Многогрiшним Романовi Ракушцi- Романовському довелося пiти зi старшинськоï посади i переселитися на Правобережжя, де зго дом вiн прийняв духовний сан i виконував обовязки священика i протопопа у Брацлавi (1 6 68-1675). Пiсля Руïни Ракушка-Романовський покинув Правобережжя й 1676 року оселився в Стародубi, де до кiнця свого досить- таки довгого життя був священиком Миколаïвськоï церкви. Саме там, на думку iсторикiв Михайла Грушевського та Олександра Оглоблiна, i зявився на свiт Сутичка козакiв iз татарами Лiтопис Самовидця.

Романовський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18414