РОЗКОЛОТА ТА СТРАЖДЕННА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18357


Практично одразу зi смертю Богдана Хмель ницького почався небачений досi наступ на пра ва, щойно здобутi Украïною. I хоча певний час ще зберiгалася i дiяла структура Украïнськоï гетьманськоï держави з усiма притаманними ïй iнституцiями, реальну владу поступово при бирала до своïх рук Москва. Цей трагiчний перiод позначений запеклою боротьбою мiж представниками козацькоï верхiвки, якi не спромоглися поставити iнтереси держави вище за особистi, масовiш братовбивством, загальним занепадом господарства та торгiвлi. Тому вiн i увiйшов в iсторiю пiд зловiсною на звою Руïна. Пiд час Руïни Украïну було подiлено по Днiпру на Лiвобережну та Правобережну, i цi двi по ловини ворогували мiж собою. Сусiднi держа ви Польща, Московiя, Османська iмперiя знову й знову втручалися у внутрiшнi справи Украïни, тому украïнська полiтика вiд значалася намаганнями пiдтримувати приязнi стосунки з тiєю чи iншою силою. Украïнську православну церкву 1686 року було пiдпоряд ковано Московському Патрiархатовi. Гiрше за все була вiдсутнiсть справжнього загальнонацiонального лiдера, який би мiг про довжити справу Богдана Хмельницького. Серед гетьманiв Украïни за часiв Руïни були такi, що вiддали всi своï сили, щоб вивести краïну iз за непаду, але ïхнi зусилля виявилися марними. Бiльшiсть же полiтичних лiдерiв цього перiоду були яскравими особистостями, але мали вузькi погляди i не спромоглися здобути широкоï народноï пiдтримки. Вони перетворили зне кровленi внаслiдок мiжусобноï боротьби укра ïнськi землi в обєкт зазiхань могутнiх сусiдiв.

РОЗКОЛОТА ТА СТРАЖДЕННА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18357