Семен Гурко (ПалIй) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18434


(бл. 1640-1710) Бiлоцеркiвський полковник Семен Гурко, бiльше вiдомий пiд прiзвиськом Палiй, отрима ним ще замолоду, був душею вiдновлення ко зацтва на Правобережжi Днiпра, спустошеному в роки Руïни. Довгий час вiн жив на Сiчi й мав величезну популярнiсть серед козацтва, але вiдмовився вiд посади кошового отамана щоб не коритися чернi. Близько 1685 року разом зi своïми козака ми Семен Палiй переселився на Правобереж жя, що знелюднiло, у Фастiв, брав участь у ство реннi нових полкiв i в боротьбi з Туреччиною й Кримом. До 1703 року Палiй вважав Iвана Мазепу своïм однодумцем i союзником: вiн не раз на давав гетьмановi допомогу в походах на татар, допомагав громити запорозьких гультяïв, що займалися розбоєм i грабiжництвом, однак раз Конфлiкт мiж Мазепою та Кочубеем спричинила… жiнка. Старий гетьман раптово закохався в доньку генерального суддi Мотрю, якiй сам вiн доводився хресним батьком. Оскiльки брати шлюб у такому випадку церква забороняла, родина Кочубеïв була обурена поведiнкою старiючого можновладця. Дiвчина ж утекла з дому до резиденцiï гетьмана. Скандал вибухнув настiльки гучний, що гетьман був змушений вiдiслати Мотрю до батькiв, а тi спромоглися видати ïï замiж лише через кiлька рокiв. Генеральний суддя вважав, що кум спаплюжив його доньцi життя, а його самого виставив на посмiховисько перед усiм козацтвом i старшинством. Тож Кочубей старанно вiдслiдковував найменшi помилки свого ворога i тричi надсилав царевi доноси на нього, щоразу звинувачуючи М азепу у зрадi. у раз приймав до себе втiкачiв iз Лiвобережжя, незадово- лених Мазепою. Полковник багаторазово звертався до гетьмана iз про ханням про приєднання Правобережжя до Гетьманщи ни так стали називати Лiвобережну Украïну, однак Ма зепа в той час не зважився пiти проти волi московського царя. Остаточно розчарувавшись у гетьмановi, Палiй по чав самостiйнi переговори iз князями Любомирськими, за спинами яких стояли шведськi представники. Лише 1704 року Мазепа зi своєю армiєю наважився перейти на пра вий берег Днiпра. Полковник Палiй вiтав його й пiдняв повстання проти польськоï шляхти. Але Петро I знову на казав Мазепi вiдступити. Унiкальну iсторичну можливiсть було пропущено. Гiрше того з вимоги лiвобережноï старшини Мазепа узяв пiд варту заколотного полковника i тим самим набув у його особi смертельного ворога. Семена Палiя було за слано до Сибiру, але у 1709 роцi, коли виявилася зрада Мазепи, московська влада повернула його iз заслання й одразу надала чин бiлоцеркiвського полковника. Цар мав намiр використати його в боротьбi проти гетьмана. I дiйсно, Палiй на чолi вiрних йому козацьких загонiв зро бив вирiшальний внесок у хiд Полтавськоï битви. У 1710 роцi старий воïн помер. Життю Семена Палiя, яке минулося в нескiнченних зiткненнях iз поляками, турками, татарами, росiянами й своïми ж братами- украïнцями, народ присвятив численнi думи та пiснi.

Семен Гурко (ПалIй) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18434