Василь Кочубей orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18432


(1640-1708) Цей знаний украïнський державний дiяч кiнця 17 початку 18 столiття вийшов на iсторичну арену як керiвник генеральноï вiй ськовоï канцелярiï гетьмана Iвана Самойлови- ча. Пiзнiш е вiн обiймав посади генерального писаря (16871699) та генерального суддi За порозького Вiйська (16991708). За гетьманства Iвана Мазепи Кочубей майже одразу заявив про себе, як про лiдера анти- гетьманськоï старшинськоï опозицiï. Восени 1707 року вiн дiзнався про те, що гетьман Мазепа намагається домовитися щодо майбутнього Укра ïни з польським королем Станiславом Лещинсь- ким i шведським королем Карлом XII. Гене ральний суддя одразу ж направив донос царевi Петру I. Самодержець на той час був аж занадто впев нений у Мазепi, тож довiрив гетьмановi самому розбиратися з донощиком. Кочубея заарешту вали у Вiнницi разом iз полковником Iваном Iскрою. Пiсля важких тортур обох старшин було страчено. Кочубея поховали у Києво- Печерському монастирi неподалiк вiд Трапез ноï церкви.

Василь Кочубей orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18432