ВЕЛИКА ВИЗВОЛЬНА ВIЙНА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18322


У серединi 17 столiття авторитет, мiць та слава украïнського козацтва незрiвнянно зрос ли, проте права украïнцiв i дедалi обмежували ся. Польський уряд усiляко прагнув встанови ти повний контроль над реєстровим Вiйськом Запорозьким. Водночас вiдбувалося масове по- крiпачення тiєï частини селянства, яка до того часу залишалася вiльною, посилювалося пере слiдування украïнськоï мови та православноï вiри. Поставала реальна загроза повноï втра ти нацiональноï самобутностi, асимiляцiï та зникнення украïнського народу. Разом iз тим, королiвському урядовi Речi Посполитоï все важче було тримати пiд контролем не лише козацтво, а й власних магнатiв. За таких умов досить було незначного поштовху, аби розпо чалася справжня нацiонально- визвольна вiйна. Таким поштовхом i став виступ козакiв-за- порожцiв, очолений Богданом Хмельницьким. Ця всебiчно обдарована, сильна i владна люди на спромоглася докорiнно змiнити ситуацiю навколо украïнських земель та органiзувати небачений до того опiр польськiй владi. Взявши iнiцiативу у своï руки, Богдан Хмельницький на початку лютого 1648року розбив залогу корон ного вiйська, що розмiшувалася на Запорозькiй Сiчi з 1638 року, i залучив на свою сторону реєстрове козацтво. Тодi ж його було обрано гетьманом Вiйська Запорозького. Цi подiï стали прологом величезноï нацiональноï драми, яка увiйшла в iсторiю пiд назвою Народно- визвольноï вiйни 16481657рокiв.

ВЕЛИКА ВИЗВОЛЬНА ВIЙНА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18322