ВИТОКИ КОЗАЦТВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18245


Наприкiнцi 14 столiття бiльшiсть украïнських земель належали до складу Речi Посполитоï. Козаки того часу мешканцi степiв вели кочовий i вiйськовий спосiб життя, здобували собi засоби до iснування за допомогою вiйни i рiзноманiтних промислiв (полювання, рибальства, пiзнiше торгiвлi та землеробства). Цi люди брали участь у вiйськових походах, входили до складу вiйськових загонiв чи надвiрноï охорони заможних людей (шляхти, торгiвцiв), служили у вiйськах рiзних держав, зокрема Речi Посполитоï, у деяких випадках нападали на панськi маєтки та купецькi каравани. Але вже в 15 столiттi степовi областi Украïни стають придатними для ведення землеробства, i шляхта Речi Посполитоï починає вимагати привiлеïв на землi у цьому регiонi. Утворюються величезнi маєтки, якi вирощують зерно для експорту в вропу, посилюється тиск на населення, i велика кiлькiсть людей iде далi в степи, поповнюючи склад козакiв. Гуртуючись, вiльнi люди влаштовували тимчасове житло, вели спiльне господарство: збирали мед диких бджiл, вичиняли шкури, влили м@со та рибу. На початку зими втiкачi поверталися до своïх домiвок. У степах козакам не раз доводилося вступати в сутички з татарами, якi використовували Дике Поле як пасовище для своïх табунiв. У тi часи багато козакiв гинуло i потрапляло у полон, але i козаки били татар, вiдбираючи у них зброю i худобу, яку дiлили мiж собою порiвну. У першiй половинi 16 столiття кiлькiсть козацтва ставала все бiльшою, i з напiввiйськового промислу воно перетворювалося на окремий стан тогочасного украïнського суспiльства. Виро- блялися i встановлювалися вiйськова органiзацiя, адмiнiстративний устрiй, закони i звичаï. Не раз козацтво починало по- встання проти нацiонального та релiгiйного гнiту шляхетськоï Польщi. Зi свого боку Польща використовувала козакiв як вiйськову силу для захисту вiд нападiв татар i туркiв, задля чого з козакiв було утворено реєстровi полки, що перебували на вiйськовiй службi у польськоï держави. У 16 столiттi основним центром розселення козацтва стало Запорож- жя, або Низ (територiя поблизу Днiпровських порогiв). Звiдси i на- зва козакiв запорозькi, або низовi. Козаки заснували укрiпленi поселення Сiчi. А в серединi цього ж столiття вiдбулися першi походи козакiв на турецькi мiста. За свою службу козаки звiльнялися вiд податкiв, отримували землю та ще й користувалися судовим iмунiтетом. Тодi ж було вперше передано козакам клейноди та дано у володiння мiсто Трахтемирiв iз Зарубським монастирем, який став першим лiкарняним закладом для поранених у боях козакiв.

ВИТОКИ КОЗАЦТВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18245