ЮрIй Хмельницький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18362


(1641-1685) Юрiй, молодший син Богдана Хмельницького, на родився в 1641 роцi. Те, що про його життя до того моменту, як вiн вийшов на полiтичну арену, ми знаємо дуже й дуже мало, нiкого не дивує. Майже про всiх украïнських полiтичних дiячiв того часу можна сказати те ж саме. Прикладом може слу жити бiографiя знаменитого батька Юрiя, в якiй й досi немало бiлих плям. Юрiю дiстався важкий тягар роль сина видатноï людини, вiд якого чекати бiльше того, на що вiн був здатен. Iз молодих рокiв вiн перебував пiд впливом рiзних старшинських угруповань, iнтереси яких часто були майже протилежними. Його батько мрiяв, щоб син став гетьманом, але чи хотiв цього сам Юрiй? До чого вiн прагнув, ми вже нiколи не дiзнаємось. Тим бiльше, що хлопцевi роками змалку твердили: ти повинен, ти не можеш iнакше. Волею батька Хмеля висунутий на гетьманство, вiн був обраний на цю посаду козацькою радою, яка вiдбулася в Чигиринi 27 серпня 1657 року. Тодi через неповнолiття вiн тимчасово передав владу у руки козацтва. А старшини заба жали вiддати регентство до рук Iвана Виговського. Тiльки 11 вересня 1659 року в Гетьманiвцi, на Киïвщинi, Юрiй Хмельницький, якого пiдтримала сильна промос- ковська група старшини, став справжнiм гетьманом. Це був далеко не кращий для краïни вибiр. Непевний у власних силах, Юрiй пiшов на поводi в мо сковського уряду та його вповноваженого князя О. Трубецького. 17 жовтня того ж року Хмельниць кий поставив свiй пiдпис пiд Переяславськими статтями, якi обмежили сувереннi права Украïни, надали Москвi право при значати своïх воєвод на ïï територiï i тримати своï залоги в Києвi та ще в пяти великих мiстах. Зрозумiло, що цей доку мент викликав у сiчовикiв i бiльшостi козацькоï старшини ви правдане обурення. У 1660 роцi козаки були вимушенi виступити на боцi мо сковського вiйська проти Польщi i зазнали поразки вiд коронноï армiï; Юрiй Хмельницький, щоб утримати булаву, рiзко змiнив полiтичний курс i перейшов на бiк Речi Посполитоï. Тепер уже росiяни почали вiдступати, i пiд Чудновим капiтулювали. 27 жовтня 1660 року Хмельницький уклав iз Польщею Слобо- дищенський трактат. Цей документ розривав союз iз Москвою, скасовував Переяславськi статтi, вiдновлював союз iз Поль щею й гарантував автономiю Украïни. Козацька рада в Кор сунi проти такого трактату нiчого не мала. Чого не можна ска зати про Москву; росiйський уряд пiдбив на бунт кiлька лiвобережних полкiв, а оскiльки Юрiй Хмельницький був не- спроможним опанувати ситуацiю, вiн пгр ийняв єдине роз^умне рiшення, яке було можливе у цьому випадку. На початку 1663 року нащадок батька Хмеля з власноï волi склав iз себе по вноваження гетьмана i постригся у ченцi пiд iм@м Гедеона.
Переяславськi статтi Ю. Брандт. Складання штандартiв пiсля битви пiд Чудновом Наступного 1664 року польський уряд звину ватив Хмельницького в зрадi та ув@знив його в Марiєнбурзькiй фортецi; протягом трьох рокiв Гедеону-Юрiю довелося провести в казематi, i лише по тому вiн отримав дозвiл оселитися в Уманському монастирi. Та монастирське життя гетьмана тривало не довго. У 1670 роцi Умань захопили татари i Юрiй Хмельницький став бранцем. Його вiдправили до Константинополя та увязнили в замку- фортецi Сiм Веж. Одного разу вiн намагався втекти на волю, але не змiг подолати високого муру, був схоплений сторожею, покараний кия ми i прикутий ланцюгами до стiни каземату. Лише через довгий час турки повернули йому волю й зробили архимандритом в одному з грецьких монастирiв. Одночасно за посередництва французького по сла маркiза де Ноантеля турецький уряд намагав ся використати Хмельницього для закрiплення своïх позицiй на Правобережнiй Украïнi. У 1677 роцi Гедеона-Юрiя вiдправили на батькiвщину. По прибуттi в Украïну вiн звернувся до народу по пiдтримку, титулуючи себе князем Матоï Росiï-Украïни i вождем Вiйська Запорозь кого. Столицею князiвства Хмельницький- молодший визначив мiсто Немирiв. Протягом 16781679 рокiв за допомогою турецького i та тарського вiйська вiн намагався обєднати лiвий i правий берег Днiпра пiд своєю владою. Однак гетьману не вистачало сили i впевненостi, час вiд часу вiн користався такими методами, якi вiдштовхувати вiд Хмельницького навiть най ближчих друзiв i прибiчникiв. Завдяки хазяйну ванню турок i татар пiвденне Правобережжя що раз бiльше знелюднювалося, мешканцi мiст i сiл масами тiкати за Днiпро. Пiсля багатьох вiйськових невдач i пiдпи сання у 1681 роцi так званого Бахчисарайсько го миру, який закрiпив примирення мiж Моск вою, Туреччиною i Кримом, козаки скинули Юрiя Хмельницького з гетьманства. Це був ще не кiнець. У 1685 роцi Туреччина знову привела Юрiя до влади, ате вiн настiльки втратив свiй вплив серед украïнцiв, що над ним почали вiдверто глузувати. Нарештi нащадку сла ветного Хмеля обридло бути марiонеткою в чу жих руках. Вiн збунтувався, пiшов проти волi ту рецького уряду, i поплатився за це життям. Юрiя Хмельницького показово стратили в Камянцi- Подiльському турецькi яничари. Так трагiчно обiрвалося життя людини, яка своєю дiяльнiстю додала ще бiльше безладу i зне вiри в добу, що отримата назву Руïна.

ЮрIй Хмельницький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18362