Захар Iскра orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18401


(?-1730) Захар Iскра, полковник корсуньський у 1684 1707 роках, одна з найпомiтнiших постатей украïнськоï вiйськовоï iсторiï 1718 столiть. Од нак, як це часто буває, iсторичнi документи до несли до нас тiльки згадки про подiï, в яких брав участь цей козацький ватажок. Що ж стосується подробиць його бiографiï, то вони, на жаль, за лишилися поза кадром. У 1683 роцi Захар Iскра брав участь у боях польсько-украïнських вiйськ пiд командуванням Яна II Собеського проти турецькоï армiï пiд Вiднем. Через три роки вiн приєднався до козаць ких полкiв, якi саме вирушали в похiд у Молдавiю, де панувати на той час турки. А в 90-х роках 17 столiття про Iскру заговорили як про одного з керiвникiв нацiонально- визвольноï боротьби украïнцiв проти польськоï шляхти, яка розгорну лася на Правобережжi. Полковник також був од ним iз керiвникiв повстання Семена Патiя, яке Козацькi пiстолi тривало протягом 17021704 рокiв. Тодi Кор суньський полк, на чолi якого стояв Захар Iскра, розгромив коронне вiйсько пiд Немировом та Бер дичевом; затогу ж Бiлоï Церкви козаки примусили капiтулювати. Згодом, пiд натиском вiйськ польсь кого гетьмана А Сенявського, Iскра зi своïм пол ком вiдступив на лiвий берег Днiпра Пiсля пiдписання Прутського трактату 1711 року Iскра протягом багатьох рокiв займав високi посади в полковiй адмiнiстрацiï Стародубського полку. Iз життя цей загартований воïн пiшов десь близько 1730 року.

Захар Iскра orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18401